วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้การตรวจจับอัตราการไหล สำหรับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทความนี้นำเสนอเทคนิคในการหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบปั๊มน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ด้วยการตรวจจับอัตราการไหล เพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณเนื่องจากใช้ตัวตรวจจับเพียงตัวเดียว ในการหาจุดจ่าย กำลังไฟฟ้าสูงสุดทำโดยการเปรียบเทียบระหว่างอัตราการไหลในเวลาปัจจุบันและเวลาก่อนหน้า ผลการเปรียบเทียบใช้สำหรับ ปรับวัฏจักรการทำงานของสวิตช์ในวงจรแปลงผันแบบทอนระดับแรงดันไฟฟ้า การประมวลผลอัลกอริธึมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877 ผลการทดสอบเทคนิคที่นำเสนอกับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยแผงเซลล์ แสงอาทิตย์พิกัด 12 วัตต์ และปั๊มน้ำพิกัด 6 วัตต์ แสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้สามารถหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างถูกต้อง โดยมีประสิทธิภาพในการหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 98.6 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มแสง 350 วัตต์ต่อตารางเมตร และ 98.3 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มแสง 500 วัตต์ต่อตารางเมตร
วันที่ลง01/07/2019 325

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ