วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Full factorial experimental design for parameters selection of Harmony Search Algorithm
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Metaheuristic may be defined as an iterative search process that intelligently performs the exploration and exploitation in the solution space aiming to efficiently find near optimal solutions. Various natural intelligences and inspirations have been artificially embedded into the iterative process. In this work, Harmony Search Algorithm (HSA), which is based on the melody fine tuning conducted by musicians for optimising the synchronisation of the music, was adopted to find optimal solutions of nine benchmarking non-linear continuous mathematical models including two-, three- and four-dimensions. Considering the solution space in a specified region, some models contained a global optimum and multi local optima. A series of computational experiments was used to systematically identify the best parameters of HSA and to compare its performance with other metaheuristics including the Shuffled Frog Leaping (SFL) and the Memetic Algorithm (MA) in terms of the mean and variance of the solutions obtained.
วันที่ลง01/07/2019 229

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ