วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Performance Evaluation of Modified Adaptive Tabu Search Algorithms and Its Application
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
This paper presents a modified Adaptive Tabu Search Algorithm, namely mATS by adding an adaptive neighborhood mechanism under the main purpose enhancing search potential of ATS. An application of mATS to the real world problem is to solving the parameter identification problem of frequency modulation sounds (FMS) which is multimodal and also hard to solve by classical methods. Performance evaluations are elaborated with three surface optimization functions, Bohachevsky s, Rastrigin s and Shekel s foxholes. From the performance test, the results showed that the mATS were faster than those of the original ATS. Moreover, the proposed mATS approach obtained the better quality of the optimal solution than any other methods of previous works.
วันที่ลง01/07/2019 373

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ