วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การออกแบบและพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี Map/Reduce บนกรอบการทำงานของ Hadoop
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 ผู้ให้บริการเครือข่าย คอมพิวเตอร์ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่าย คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากและต้องใช้เวลานานในการค้นหา ดังนั้นบทความวิจัยนี้นี้นำเสนอการออกแบบ และพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยการนำ Hadoop Distributed File System (HDFS) มาประยุกต์ใช้ในการ เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และใช้วิธี Map/Reduce ในการค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยระบบมีส่วนติดต่อกับ ผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาจาวา จากการทดลองระบบค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี Map/Reduce บนกรอบการทำงาน Hadoop บนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พบว่าในการค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 50 กิกะไบต์ จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวในการค้นหา
วันที่ลง01/07/2019 284

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ