วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การสร้างภาพพื้นผิวแผ่นเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสะท้อนของลำแสงเลเซอร์
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในบทความนี้จะนำเสนอ เทคนิคการสร้างภาพพื้นผิวของแผ่นเก็บข้อมูลด้วยการยิงลำแสงเซอร์เพื่อไปสแกนแผ่นเก็บ ข้อมูล ซึ่งใช้หลักการสะท้อนและกระเจิงของแสงโดยใช้เลเซอร์เซ็นเซอร์ในการตรวจจับความเข้มของลำแสงเลเซอร์ที่สะท้อน กลับมา และทำการบันทึกข้อมูลที่ได้เป็นไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจะนำไฟล์ดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพพื้นผิวของแผ่น เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการแสดงรูปร่างของรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนแผ่นเก็บข้อมูล และนำภาพที่ได้ไปประมวลผลภาพด้วยวิธีไอเกน เฟส (Eigenface) ทำการค้นคืนภาพที่ใกล้เคียงกับฐานข้อมูลด้วยวิธีหาระยะห่างแบบยุคลิเดียน (Euclidean Distance) หาค่าความ เหมือนของภาพด้วยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ปรับปรกติ (Normalized Cross-Correlation) ภาพที่ได้จากการค้นคืนจะมีการวิเคราะห์สาเหตุ ของรอยขีดข่วนต่างๆไว้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยหาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นบนแผ่นเก็บข้อมูลแผ่นนั้นๆต่อไป
วันที่ลง01/07/2019 336
Keyword :

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ