วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จากัด
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการนาเสนอการประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification) ของศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวร เซรามิค จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนาเอาระบบอาร์เอฟไอดีมาแทนที่ระบบบาร์โค้ดในกระบวนการรับสินค้าเข้าและจ่ายสินค้าออกในคลังสินค้า เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการทางาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของศูนย์กระจายสินค้ารังสิต โดยศึกษากระบวนการทางานของศูนย์กระจายสินค้ารังสิตแล้วทาการทดลองติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีในกระบวนการรับสินค้าเข้าและจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าจากนั้นได้ทาการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการสั่งงาน และติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดี พบว่า เมื่อนามาอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้งานช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทางานของการใช้ระบบบาร์โค้ด และความมันวาวของสินค้าประเภทสุขภัณฑ์และเซรามิคก็ยังไม่มีผลต่อการส่งสัญญาณของตัวอ่านและแท็ก แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่นามาติดตั้งยังตอบสนองการทางานของระบบโดยรวมได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมาตรฐานของอุปกรณ์และไม่มีระบบป้องกันการรบกวนจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ การติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีของสินค้าประเภทสุขภัณฑ์ทั้งระบบควรเริ่มตั้งแต่ต้นน้าของโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า มายังศูนย์กระจายสินค้า และร้านขายปลีก การไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทานจึงจะมีพร้อมและถูกต้องแม่นยาในการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
วันที่ลง01/07/2019 576

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ