วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การออกแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดเฉพาะของการเชื่อมโดยคอมพิวเตอร์
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ได้มีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านความเร็ว การประมวลผลและเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การพัฒนาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในภาคอุตสาหกรรมและใช้ในการเรียนการสอนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก ในการแสดง ข้อมูลข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะในการเชื่อมที่ใช้กันอยู่ในวงการอุตสาหกรรมงานเชื่อมในประเทศไทยจะมีมาตรฐานในการ เขียนหลายมาตรฐาน อาทิเช่น ASME Section IX[1], AWS D1.1 [2], International Standard Organization (ISO 9956) [3,4,5] ซึ่งแต่ละมาตรฐานที่จะนำไปใช้นั้นจะมีโค๊ดและข้อมูลแตกต่างกันไป ก่อนเขียนจำเป็นต้องมีการค้นคว้าในมาตรฐานเพื่อ นำข้อมูลมากรอกลงในแบบฟอร์มรายละเอียดเฉพาะของการเชื่อม ซึ่งข้อมูลมีปริมาณมากเกิดความยุ่งยากซับซ้อน และอาจเกิด ความเข้าใจผิดซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดในงานเชื่อมโลหะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจในแต่ ละมาตรฐานให้ถ่องแท้และมั่นใจซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษานาน โปรแกรมนี้สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนและสร้างข้อมูล ข้อกำหนดรายละเอียดในการเชื่อมได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เป็นชุดสื่อการเรียนการสอนได้ในสาขาวิศวกรรมการเชื่อมซึ่งมี รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรมโดยตรง สามารถนำไปใช้กับงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรมีการ สร้างโปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบสำหรับแสดงข้อมูล ข้อกำหนดรายละเอียดในงานเชื่อมขึ้น ในการวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Visual Basic 6 และ Microsoft Access 2000 มาแสดงรายละเอียดสร้างฐานข้อมูลจากข้อมูลมาตรฐาน ASME Section IX, AWS D1.1, International Standard Organization (ISO 9956 ) และออกแบบฟอร์มเพื่อแสดงข้อกำหนดรายละเอียดในงาน เชื่อม (Welding Procedure Specification, WPS) และการทดสอบวิธีการดำเนินการเชื่อม (Procedure Qualification Record , PQR) ซึ่งผลการประเมินการใช้งานสามารถแสดงรายละเอียดเฉพาะได้โดยมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายต่อการกรอกบันทึก ข้อมูลตลอดจนการค้นหาข้อมูล สามารถใช้กับภาคอุตสาหกรรมงานเชื่อมจริง และใช้กับการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการ เชื่อมได้เป็นอย่างดี
วันที่ลง01/07/2019 273
Keyword :

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ