วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การใช้หลักการของ Exergy ในการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
บทความนี้มีวัตุประสงค์เพื่อนาหลักการทางอณุพลศาสตร์ของเอ็กเซอร์จี (Exergy) มาใช้ในการประเมินการใช้ทรัพยากรของประเทศไทย ทรัพยากรชนิดต่างๆที่โดยทั่วไปอยู่ในหน่วยของน้าหนักหรือหน่วยของพลังงานถูกนามารวมกันภายใต้หน่วยของ Exergy การใช้ Exergy เป็นหน่วยกลางนั้นมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากปริมาณ Exergy ของทรัพยากรนั้นหมายถึงศักยภาพในการก่อให้เกิดงานที่มีประโยชน์หรือปริมาณงานขั้นต่าที่ต้องใช้ในการได้มาซึ่งทรัพยากร ผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถนามาใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทต่างๆผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ค่าการใช้ Exergy ระดับชาติที่คานวณได้สามารถนาไปใช้เป็นค่าอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับค่าการใช้ Exergy ในระดับองค์กรหรือบุคคลอีกด้วย นอกจากนี้ บทความนี้ยังมุ่งที่จะให้ข้อมูลที่ช่วยให้นักวิจัยได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับหลักการของ Exergy และการประยุกต์ใช้หลักการของ Exergy ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านดัชนีชี้วัดสมรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ลง01/07/2019 413

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ