วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การเลือกผังสายการผลิตด้วยวิธีการจาลองสถานการณ์: กรณีศึกษา กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปกระจก
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหกรรมแปรรูปกระจกแห่งหนึ่งมีความต้องการปรับเพิ่มกาลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต ด้วยการติดตั้งเครื่องจักรใหม่และปรับย้ายตาแหน่งห้องประกบ-อัดมือและห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ ขั้นแรกทางทีมวิจัยได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือตามหลักการ Plant layout โดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์เบื้องต้นและได้ผังใหม่ห้องละ 2 แบบที่ต่างกันตรงตาแหน่งของโต๊ะลบคม โต๊ะประกบ และ ตู้ Climate box ซึ่งส่งผลให้ระยะทางการไหลของวัสดุและการเดินทางของพนักงานต่างกัน ในขั้นสุดท้ายทางทีมวิจัยได้ประยุกต์ใช้การจาลองสถานการณ์โดยพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมด้านความแตกต่างของสัดส่วนผลิตภัณฑ์ เวลาและจานวนพนักงานที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัดเพิ่มเติมในด้านระยะเวลาการผลิตและจานวนที่ผลิตได้ โดยพบว่าห้องประกบ-อัดมือควรใช้ผัง M2 เพราะสามารถลดพนักงานได้ 1 คน และผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่วนห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษควรใช้ผัง F1 เพราะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จก่อนเข้ากระบวนการอัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และมีเวลารอคอยลดลงร้อยละ 29
วันที่ลง01/07/2019 487

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ