วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสาหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
เคมีเชิงคานวณ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของโมเลกุลได้ มีงานวิจัยในทางเคมีจานวนมากในปัจจุบันที่ใช้ การศึกษาเชิงทฤษฎี บทความนี้ได้นาเสนอการศึกษาโมเลกุลซูปรา และ วัสดุนาโนโดยการคานวณทางเคมีควอนตัมภายใต้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น โดยได้รายงานสมบัติเชิงโครงสร้าง ออร์บิทัลของโมเลกุล สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานก่อกัมมันต์ และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลดังกล่าว
เขียนโดย บรรจบ วันโน
วันที่ลง01/07/2019 241

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ