วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสาหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
เคมีเชิงคานวณ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของโมเลกุลได้ มีงานวิจัยในทางเคมีจานวนมากในปัจจุบันที่ใช้ การศึกษาเชิงทฤษฎี บทความนี้ได้นาเสนอการศึกษาโมเลกุลซูปรา และ วัสดุนาโนโดยการคานวณทางเคมีควอนตัมภายใต้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น โดยได้รายงานสมบัติเชิงโครงสร้าง ออร์บิทัลของโมเลกุล สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานก่อกัมมันต์ และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลดังกล่าว
เขียนโดย บรรจบ วันโน
วันที่ลง01/07/2019 58

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ