วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเลือกรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมทางการเงิน สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง จากผลการศึกษาทางการเงิน พบว่ารูปแบบสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้าประเภท Firm จะให้ผลตอบแทนทางการเงินสูงกว่าประเภท Non-Firm โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ 675 และ 441 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.55 และ 1.37 ตามลำดับ และอัตราส่วนผลตอบแทนภายในเท่ากับ ร้อยละ 16 และ 13 ตามลำดับ เมื่อนำผลการวิเคราะห์ทางการเงินของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ไปทำการวิเคราะห์ความ ไว พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความไวมากที่สุด ได้แก่ ราคาเหง้ามันสำปะหลัง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความไวน้อยที่สุด ได้แก่ ราคาค่า ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
วันที่ลง01/07/2019 256

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ