วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

กำลังอัดและประสิทธิภำพกำรบำบัดไนโตรเจนออกไซด์ของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมโยธา
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพการการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศด้วยตัวอย่างคอนกรีตบล็อกปูพื้นขนาด 5x5x5 ซม3 ที่มีการฉาบผิวหน้าหนา 1 ซม. ด้วยคอนกรีตที่ผสมไทเทเนียมออกไซด์ในปริมาณร้อยละ 0 5 10 และ 15 โดยน้าหนัก และทาการศึกษาอิทธิพลของปริมาณไทเทเนียมออกไซด์ที่มีต่อกาลังรับแรงอัดที่อายุ 3 7 14 และ 28 วัน และการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศ โดยนาตัวอย่างที่มีอายุ 28 วันมาทาการการบาบัดอากาศโดยจะทาบาบัดหลายรอบ(รอบละ 48 ชั่วโมง) ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณไทเทเนียมออกไซด์ที่ผสมไม่มีผลต่อกาลังรับแรงอัด และมีค่ากาลังอัดสูงกว่าที่ทาการออกแบบไว้ สาหรับการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ คอนกรีตบล็อกปูพื้นที่มีปริมาณไทเทเนียมออกไซด์ร้อยละ 15 โดยน้าหนัก มีประสิทธิภาพการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ดีกว่าที่ปริมาณอื่นๆ โดยประสิทธิภาพการบาบัดมีค่าสูงสุดในรอบที่ 1 เท่ากับร้อยละ 48 และมีค่าลดลงเมื่อทาการบาบัดซ้าในรอบถัดไป โดยรอบที่ 7 คอนกรีตบล็อกปูพื้นจะมีประสิทธิภาพการบาบัดต่ากว่าร้อยละ 10 จากนั้นนาคอนกรีตบล็อกปูพื้นมาทาการขัดผิวหน้าออกประมาณ 0.1 ซม. แล้วนามาทดสอบซ้า โดยประสิทธิภาพการบาบัดมีค่าเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของตัวอย่างที่เตรียมใหม่ ซึ่งการขัดสีดังกล่าวเปรียบได้กับการสึกกร่อนของคอนกรีตบล็อกปูพื้นบนทางเท้าและถนน นอกจากนั้นยังมีการนาคอนกรีตบล็อกปูพื้นผสมไทเทเนียมออกไซด์มาแช่ในกรดซัลฟูริกเข้มข้น เพื่อเป็นการจาลองสภาวะการสัมผัสนนกรด ผลการศึกษาพบว่า คอนกรีตบล็อกปูพื้นที่แช่ในกรดซัลฟูริกเจือจาง (pH = 5) มีค่ากาลังอัดและประสิทธิภาพการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ต่ากว่าการแช่ในน้าในปริมาณร้อยละ 10 ถึง 20
วันที่ลง01/07/2019 281

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ