วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การศึกษาเพื่อนิยามหลักจริยธรรมในความเห็นของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
การศึกษาเพื่อหานิยามความหมายของหลักจริยธรรมในกลุ่มนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางใน การแก้ไขปัญหาจริยธรรมและปัญหาในกลุ่มเยาวชนที่เกิดขึ้นซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน โดยกำหนดกลุ่มประชากร 102 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมกับสถาบันฯ 27 คน และเพื่อนของนักศึกษาในกลุ่มแรก 75 คน ผลการศึกษาพบว่าหลักจริยธรรม 23 ข้อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นหลักพฤติกรรมที่เป็นจริยธรรมที่พึงปฏิบัติและนักศึกษา ส่วนใหญ่มองว่าหลักจริยธรรมทุกข้อมีความสำคัญและมีความสำคัญมาก แต่ประมาณ ร้อยละ 10 มองว่าหลักจริยธรรมบางข้อไม่ มีความสำคัญ ซึ่งหากมีนักศึกษาที่มีความคิดเช่นนี้เพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นว่า สังคมมีปัญหาจริยธรรมที่รุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ประชากรทั้งหมดให้ความคิดเห็นถึงหลักจริยธรรมที่มีปัญหาในกลุ่ม เยาวชน ประกอบด้วย ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความกตัญญู การเคารพผู้ใหญ่ และ ความสุภาพเรียบร้อย ในประเด็นการส่งเสริมจริยธรรมพบว่าปัจจัยจากภายใน(ความเป็นปัจเจก)และปัจจัยภายนอกหรือ อิทธิพลของคนรอบข้างมีอิทธิพลกับหลักจริยธรรม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงควรนำเสนอหลักจริยธรรมบางประการที่ นักศึกษาคิดว่าไม่เป็นปัญหารุนแรงและให้ความสำคัญมากเพื่อนำร่องให้นักศึกษาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นและให้สามารถ ขยายไปสู่หลักจริยธรรมข้อต่อไป
วันที่ลง01/07/2019 370

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ