วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพน้ามันหม้อแปลงในห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในงานวิจัยนี้นาเสนอการวิเคราะห์สภาพน้ามันหม้อแปลงในห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนาประวัติผลการทดสอบสภาพน้ามันในห้อง OLTC ของหม้อแปลงระดับแรงดัน 115/22kV 50MVA เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประเมินสภาพ ในการบันทึกข้อมูลที่สะดวกและเป็นระบบ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการประเมินสภาพน้ามันในห้อง OLTC ขั้นตอนในการประเมินสภาพน้ามันหม้อแปลงในห้อง OLTC ในการวิเคราะห์ก๊าซในน้ามัน โดยวิธี Duval Triangle สามารถที่จะชี้ข้อบกพร่อง, สภาพความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน OLTC ได้ ซึ่งค่าก๊าซต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อระบุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ OLTC ก๊าซทั้งสามตัวจะถูกนามาพล๊อตจุดในสามเหลี่ยมที่ถูกแยกออกเป็นโซนต่างๆ ของความผิดพลาด ซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนการบารุงรักษาที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในด้านความน่าเชื่อถือของระบบสูงขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งานนานขึ้น
วันที่ลง01/07/2019 421

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ