วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

เตาหุงต้มไฟฟ้าสาหรับครัวเรือนยุคใหม่ จากหลักการความร้อนเหนี่ยวนา สู่นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
บทความนี้นาเสนอแนวคิดเรื่องรูปแบบการสร้างความร้อนจากหลักการความร้อนเหนี่ยวนา สาหรับเตาหุงต้มไฟฟ้า เนื่องจากหลักการดังกล่าว เริ่มมีบทบาทในภาคครัวเรือนยุคใหม่มากขึ้น โดยจะแนะนาหลักการสร้างความร้อน จากหลักการความร้อนเหนี่ยวนา ส่วนประกอบพื้นฐาน วงจรกาลังรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงเสนอแนวทางการออกแบบค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมสาหรับวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบสูงขึ้น การเลือกพิกัดของอุปกรณ์ทาได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าสนใจสาหรับการแข่งขันเชิงพาณิชย์
วันที่ลง01/07/2019 436

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ