วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Application of International Education: How Would Skills and Knowledge Learned Abroad Work Back Home?
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
The article discusses some empirical studies assessing the long-run impact and applications of study abroad when international students return home. Many studies report some difficulties international students face in adapting back to their home country while some studies focus on the transfer of knowledge obtained abroad. Abroad trained students , including Thai scholarship students, commented that they needed to be selective in the application of knowledge and ideas they had learned because of cultural differences, resource availability, and the constraints imposed by national curriculum. Other constraints found include resistance by certain aged superiors and jealous administrators, time constraints, and lack of governmental attention and confidence. The article also provides some suggestions on how Thai government and schools could support the returning overseas students.
เขียนโดย Neelawan Vanichakorn
วันที่ลง01/07/2019 454

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ