วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Inventory Control Policy by Using the Blanket Purchase Orders
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
The purpose of this research is to implement the blanket purchase orders for spare parts inventory management. In this case, there are problems related with inventory control that are spare parts shortages, low inventory turnover ratio, increased inventory value or outdated spare parts. Starting with ABC analysis, the selected items are top 20 % of total purchasing orders. Accordingly, Analytic Hierarchy Process (AHP) was applied to select the blanket order items. In the AHP approach, there are three criteria decision making that are purchase price variance, delivery frequency, and purchase frequency. Two forecasting techniques, exponential smoothing and seasonal forecasting, were compared. In the final analysis, implementing the blanket purchase orders can reduce total costs of spare parts inventory management approximately 81.6%.
วันที่ลง01/07/2019 188

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ