วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Inventory Control Policy by Using the Blanket Purchase Orders
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
The purpose of this research is to implement the blanket purchase orders for spare parts inventory management. In this case, there are problems related with inventory control that are spare parts shortages, low inventory turnover ratio, increased inventory value or outdated spare parts. Starting with ABC analysis, the selected items are top 20 % of total purchasing orders. Accordingly, Analytic Hierarchy Process (AHP) was applied to select the blanket order items. In the AHP approach, there are three criteria decision making that are purchase price variance, delivery frequency, and purchase frequency. Two forecasting techniques, exponential smoothing and seasonal forecasting, were compared. In the final analysis, implementing the blanket purchase orders can reduce total costs of spare parts inventory management approximately 81.6%.
วันที่ลง01/07/2019 434

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ