วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

A Comparison of Filter and Wrapper Approaches with Text Mining for Text Classification
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
The main problem for text categorization is the highest dimensionality of feature space. Many researchers focus on instruction feature selection techniques to represent a document which in turn, increases the overall efficiency of a classification model. There are two general feature selection approaches: the Filter approach and the Wrapper approach. The Filter approach used Information Gain, Gain Ratio and Chi-square. The results showed that Chi-Square had highest performance with F-measure equaling 92.2%, the Wrapper approach used Support Vector Machine consisting of Genetic Algorithm (SVMGA) and Greedy (SVMGD). The results also found that Greedy (SVMGD) was the best algorithm with F-measure which equaled 94%. Both feature selection approaches employed Support Vector Machine with kernel Radial basis function as a classifier. When comparing the effectiveness of Filter approaches to Wrapper approaches, evaluated via F-measure shown that the value of Wrapper approaches were higher than that of Filter approaches at 1.8%. In conclusion, this technique enables researchers to increase the efficiency of a wrapper approach when implemented for information classification.
วันที่ลง01/07/2019 466

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ