วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

เทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ ในงานอาคารสูง
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมโยธา
โดยทั่วไปฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ได้นําไปใช้ในการรองรับนํ้าหนักของตัวโครงสร้างในอาคารสูงโดยทําหน้าที่ถ่ายนํ้าหนักจากโครงสร้างเสาลงสูงเสาเข็ม เนื่องจากฐานรากคอนกรีตในอาคารสูงโดยทั่วไปมีขนาดที่ใหญ่มาก จึงมีความหนาสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากความแตกต่างอุณหภูมิความร้อนของคอนกรีตที่สูงขึนระหว่างที่ผิวบนและแกนกลางคอนกรีต บทความวิชาการนี้ได้แสดงกรณีศึกษาเทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ในงานอาคารสูง ฐานรากขนาดใหญ่นีมีความกว้าง 30.1 เมตร ยาว 34.7 เมตร และมีความหนา 2.5 เมตร รองรับน้ำหนักตัวอาคารทีมีความสูง 146 เมตร (จํานวน 40 ชัน) และมีสระว่ายน้ำที่ชั้นดาดฟ้า วิธีการก่อสร้างในงานเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ด้วย โดยใช้คอนกรีตความร้อนตําในปริมาณทีสูงถึง 2,850 ม3 ในการเทฐานราก ทําการวัดอุณหภูมิของฐานรากคอนกรีตจนถึงอายุ 7 วัน ซึ่งมีการบ่มด้วยฉนวน ผลการตรวจสอบพบว่าคอนกรีตความร้อนตํ่าที่ใช้เถ้าถ่านหินเป็นส่วนผสมให้อุณหภูมิความร้อนสูงสุดเท่ากับ 76.4 องศาเซลเซียส นอกจากนีความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิวและแกนกลางของฐานราก คอนกรีตมีค่าไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของรายการประกอบแบบโครงสร้าง และพบว่าฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่นี้ไม่เกิดปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีตที่สูงขึ้น เมื่อใช้เทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ด้วยวิธีนี้
วันที่ลง01/07/2019 54

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ