วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

เทคโนโลยีสะอาดของการจัดการของเสียในฟารม์โคนม จังหวัดราชบุรี
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสะอาดโดยการสัมภาษณ์และการรวบรวม ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าของการจัดการของเสียในฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นฟาร์มโคนมขนาดกลาง (แบบผูกยืนโรง) จํานวน 1 ฟาร์ม และขึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของนําใช้ ในการล้างทําความสะอาดคอก/โรงเรือน จากการตรวจวัดอัตราการไหลของนํ้าและระยะเวลาการล้างทําความสะอาด ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องสูบนํ้าเพื่อการล้างทําความสะอาด ปริมาณนํ้าเสียและคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบ บําบัดนํ้าเสีย (pH, BOD, TSS, TP และ TKN) รวมทั้งการจัดการมูลโค เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปริมาณนํ้าใช้ในการล้างทําความสะอาดของคอก/โรงเรือนลดลงร้อยละ 11 และระยะเวลาการล้างทําความสะอาด ลดลง 20-30 นาทีต่อครั้ง ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 23 และปริมาณนํ้าเสียลดลงและคุณภาพนํ้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ ประเภทการเลียงสุกรมาตรฐาน ข นอกจากนี้การ จัดการมูลโคยังพบว่า การตากมูลโคให้แห้งบนลานตากแบบพื้นปูนใช้ระยะเวลาน้อยกว่าลานตากแบบพื้นดินประมาณ 2 - 3 วัน สามารถลดความชื้นและเก็บมูลโคแห้งบรรจุถุงเตรียมขายในราคากิโลกรัมละ 4 - 5 บาท
วันที่ลง01/07/2019 626

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ