วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Flow Dynamics and Heat Transfers of Mixed-Gas in Fischer-Tropsch Process: Design of Fixed-Bed Reactor Equipped with Static-Mixers
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
Fischer-Tropsch (FT) synthesis is one of the major processes in a production of synthesis liquid fuel from biomass. Depending upon the catalyst used, the liquid product normally composes of hydrocarbon compounds in a range of gasoline, kerosene, diesel or wax without trace of heavy metals. Since the FT-synthesis is the exothermic reaction, the released heat affects the characteristics of the production. It requires a proper cooling in order to maintain the temperature level and induce the uniform temperature field. Therefore, the present work aims to investigate the flow dynamics and the temperature distribution of the mixed gas within the reactor bed installed with certain types of static mixers, and to apply the results as a guideline in the reactor design. From the simulation results, the installation of double-semicircle static mixers induces a proper convective flux and low temperature level suitable for the Fischer-Tropsch reaction.
วันที่ลง01/07/2019 274

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ