วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Preparation and Characterizations of Recycled Polystyrene Foam/PCC flyash Composite for Use as Anti-electrostatic Discharge Material.
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
คอมโพสิตจากโฟมพอลิสไตรีนกับเถ้าลอย PCC เตรียมข􀁊ึนจากโฟมพอลิสไตรีนใช้แล้วผสมกับเถ้าลอย PCC (ร้อยละ 0 10 20 30 และ 40 โดยน􀁊ำหนัก) ในตัวทำละลายโทลูอีน โดยวิธีหล่อเป็นฟิ ล์มจากสารละลาย (Solution casting technique) วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของฟิล์มคอมโพสิตที􀀚เตรียมได้ด้วยเทคนิคฟูริเออร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี จากนั􀁊นศึกษาสมบัติเชิงกล ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ค่ามุมสัมผัสของน􀁊ำ และค่าสภาพ ต้านทานไฟฟ้ าเชิงพ􀁊ืนผิว ผลการศึกษาพบว่าฟิ ล์มคอมโพสิตมีค่าระยะยืด ณ จุดขาดเพิ􀀚มข􀁊ึน แต่มีค่ามอดูลัสของยัง ลดลงเม􀀚ือปริมาณเถ้าลอย PCC เพิ􀀚มข􀁊ึน การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด พบว่าอนุภาค Fe2O3 และ SiO2 ซึ􀀚งเป็นองค์ประกอบหลักในเถ้าลอย PCC มีการกระจายตัว อย่างสมํ􀀚าเสมอใน ฟิล์มคอมโพสิต นอกจากนี􀁊ยังพบว่าค่ามุมสัมผัสของน􀁊ำและค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ าเชิงพ􀁊ืนผิวของฟิ ล์มพอลิสไตรีน คอมโพสิตลดลงเม􀀚ือปริมาณเถ้าลอย PCC เพิ􀀚มข􀁊นึ โดยค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ าเชิงพ􀁊ืนผิวของฟิล์มคอมโพสิตลดลงจาก 1.03×1011 เป็น 5.93×1010 Ω/square เม􀀚ือเพิ􀀚มปริมาณเถ้าลอย PCC จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยน􀁊ำหนัก แสดงให้ เห็นว่าฟิล์มคอมโพสิตท􀀚ีเตรียมข􀁊นึ มีสมบัติป้ องกันการประทุของไฟฟ้ าสถิต (Electrostatic discharge) ได้
วันที่ลง01/07/2019 419

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ