วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกและ เส้นใยธรรมชาติเชิงอุตสาหกรรม
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
วัสดุเชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุประเภทหนึ􀀘งท􀀘ีกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง และเรือ เน􀀘ืองจากวัสดุชนิดนี􀁎มีข้อดีคือ ความหนาแน่นตํ􀀘า ความทนทานและ ต้านทานต่อความชื􀁎นและการบุกรุกจากเช􀁎อื ราท􀀘ีดี มีความสามารถในการหลอมและนำมาข􀁎ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ (Recycle-ability) อย่างไรก็ตามในการผลิตวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้ ผู้ผลิต วิศวกร และนักวิจัยจำเป็นต้องมี องค์ความรู้พ􀁎ืนฐานท􀀘ีเก􀀘ียวข้องกับองค์ประกอบของวัสดุเชิงประกอบ การปรับปรุงสมบัติเพ􀀘ือให้ได้สมบัติตามท􀀘ี ต้องการ และกรรมวิธีการผลิตท􀀘ีใช้ข􀁎นึ รูปผลิตภัณฑ์ ดังนั􀁎นบทความฉบับนี􀁎จะกล่าวถึงการพัฒนาของวัสดุเชิงประกอบ เทอร์โมพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติ วัตถุดิบที􀀘ใช้เป็นส่วนผสม การปรับปรุงสมบัติทางกล และกรรมวิธีการผลิต วัสดุเชิงประกอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้
วันที่ลง01/07/2019 240

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ