วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

สมบัติเชิงกลและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีสารตัวเติมผงเขม่าดํา
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติเชิงกลและประสิทธิภาพการยับยั้งเชือแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ที่มีผงเขม่าดําเกรด N220, N330 และ N660 ทีปริมาณ 0, 20, 40 และ 60 ส่วนในยางร้อยส่วน (phr) เติมสารยับยังเชื้อ แบคทีเรียชนิด 2-Hydroxypropyl- 3-Piperazinyl-Quinoline carboxylic acid Methacrylate (HPQM) based Neusilin ปริมาณ 0, 3, 5 และ 7 phr เชื้อแบคทีเรียทีใช้ คือ Escherichia coli (E. coli) ATCC 25923 และ Staphylococcus aureus (S. aureus) ATCC 25922 ทดสอบความสามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการวัดรัศมีการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Halo test) และการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรีย (PCA) พบว่า การเติมผงเขม่าดําเกรด N330 ที่ปริมาณ 40 phr ทําให้ สมบัติเชิงกลทางด้านมอดุลัสแรงดึง ค่าความแข็ง และความต้านทานต่อแรงดึงสูงกว่าเกรด N220 และ N660 และ พบว่าสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด HPQM based Neusilin ไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล โดยทีสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ร่วมกับผงเขม่าดําสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ได้ดีกว่าชนิด S. aureus ซึ่งระดับการเสริมแรงส่งผลต่อ ความสามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยการเสริมแรงที่ดีส่งผลให้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดลง
วันที่ลง01/07/2019 592

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ