วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในท่อกลม ด้วยแผ่นใบบิด
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
Heat exchanger was used in many industrials viz. automotive, air condition and refrigeration system, chemical reactor and power plant to exchanging of heat transfer rate in the system. Passive technique was the most popular technique in form of twisted tape because of the efficiency of heat transfer, cheap and easy to machine. This paper collected literatures which applied twisted tape to provide by heat transfer, pressure loss and heat transfer enhancement. The result reveal that the maximum heat transfer enhancement of the alternate clockwise and counterclockwise twisted tape is 5.25 and the maximum pressure loss of 74 was found by the use of twisted tape and wire coil to compare with smooth tube.
วันที่ลง01/07/2019 408

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ