วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

A Performance Investigation of Small Fishery Boat s Engines Fuelled with Biodiesel B20 for 500-hour Operation
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
Biodiesel is an important alternative energy in the Thailand Alternative Energy Development Plan (AEDP). Fishermen are one of the government s target groups since they significantly affect the country s economics and consume a large amount of diesel. Two HINO and two GARDNER engines were selected from small fishery boats in order to compare the engine performances when fuelled with biodiesels B5 and B20. The engine performances, after 500-hour operations, were also investigated. The fuel qualities were certified by Department of Energy Business, Thailand Ministry of Energy. The results showed that engine torque of biodiesel B20 was lower than that of biodiesel B5 in the range of 2.40 to 7.54%. This is due to the lower heating value. According to the better lubricity of biodiesel B20, no engine breakdown was observed. It was also reported that engine performances decreased slightly after the 500-hour operation. Therefore, biodiesel B20 is feasible for the real application.
วันที่ลง01/07/2019 306

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ