วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

A Review Study on Heat Transfer Performance Enhancement in a Circular Tube Using Wire Coils and Rings
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
Heat transfer performance enhancement in heat exchanger by using wire coils and rings was used in many industries such as power plant, air condition and refrigeration systems, food industries, automotive industries or chemical reactors. Although wire coils and rings increased the convection heat transfer coefficient for enhancing the heat transfer, pressure loss was increased. This paper collected literatures which used wire coils and rings in many shapes provided by Nusselt number, friction factor and heat transfer performance. From the collection, it is found that the conical cut – out turbulators with internal fins shows the maximum heat transfer performance of 2.4 with Reynolds number of 6,800.
วันที่ลง01/07/2019 384

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ