วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบา ผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพ􀀨ือนำมาผลติ หลกั นำทาง
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมโยธา
This research studies the potential for using mussel shell in light weight concrete guide post work. This paper presents a study of the physical properties of light weight concrete guide post containing mussel shell bamboo. Compressive strength, flexural strength and water absorption were investigated. Test results shown that the use of mussel shell produces light weight concrete guide post mixes with good strength and flexural strength and water absorption. In addition, results shown that the use of mussel shell bamboo improves cost saving with comparison to normal concrete guide post.
วันที่ลง01/07/2019 323

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ