วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Defect Reduction in Painting of Exterior Wall Panel on Fiber Cement Board
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
Fiber cement board has been increasingly used in the building construction in order to reduce the construction time and to control the building quality according to the required standard. However, the color cracking of painted fiber cement board is usually found in the production, and it is totally unacceptable. Hence, this research aims at decreasing the defective products due to the color cracking in the painting of fiber cement board. According to the study, the humidity of fiber cement, bending of fiber cement panel and thickness of top coat were the main factors affecting the color cracking on the painted fiber cement panel. By optimizing the painting process under the manufacturing constraints, the color cracking can be minimized when the humidity of fiber cements was 11.5 %RH, the warp of fiber cement was 0 mm and the thickness of top coat was 3 mm. With the use of this optimum condition, the proportion of defective products due to color cracking can be reduced from 4.84% to 1.17%.
วันที่ลง01/07/2019 524

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ