วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Effects of Glycerol and PEG-10 dimethicone on Properties of Biofilm from Durian rind
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
In this study, carboxymethyl cellulose was prepared from cellulose extracted from Montong-durian rind by carboxymethylation. Chemical structure of the synthesized carboxymethyl cellulose was confirmed by Fouriertransform infrared spectroscopy. Its crystal structure was also defined using wide-angle X-ray diffraction. Biofilms from such carboxymethyl cellulose with various formulations were produced using two different additives, namely glycerol and PEG-10 dimethicone. The effects of additive content (10, 20, and 30%wt) on mechanical properties, hardness, crystal structure and water vapor transmission rate of those biofilm were revealed. The experimental results showed that with addition of glycerol, the flexibility of the film increased while the Young s modulus decreased. On the other hand, with addition of PEG-10 dimethicone, flexibility of the film was reduced significantly, while the Young s modulus was improved. In this study, the biofilm with 30 %wt glycerol displayed the highest scratch resistance at 3H, the highest elongation at break of 47 % and the lowest water vapor transmission rate of 317 g/day•m2.
วันที่ลง01/07/2019 513

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ