วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Friction Stir Welding of Aluminum Matrix Composites : Processes and Tools
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
Aluminum Matrix Composites (AMCs) are a high strength to weight ratio materials, thus, they are widely used in the automotive and aerospace industries. The processing of AMCs by Friction Stir Welding (FSW) diminishes chemical reaction between an aluminum matrix and reinforced materials which are sources of porosity, casting defects, and undesired phases in weld line. FSW also provides refine microstructure and improves the mechanical and physical properties of products with environmental friendliness. This paper reviews 15 years backward, 32 references associated with the state of art of FSW of AMCs materials. Review topics include tool material selections, tool geometry, tool wear and parameters affected the weld quality. This paper provides the guidelines for improving the limitation of severe tool wear rate due to the presence of reinforcement materials in aluminum matrices which affect the weld quality and production costs. The development knowledge can also be applied to the rail transit systems which are the need issues of the country.
วันที่ลง01/07/2019 417

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ