วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็ว จากเปลือกหอยทราย
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM) สามารถสังเคราะห์ได้ง่าย รวดเร็ว เครื่องมือราคาถูก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยปฏิกริยาระหว่างเปลือกหอยทรายบดและกรดฟอสฟอริกที่อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเองของปฏิกิริยาเป็นเวลา 25 นาที ได้วิเคราะห์ผงของแข็งที่เตรียมได้ด้วยเทคนิค XRD และ ATR-FTIR ผลของ XRD และATR-FTIR ยืนยันว่าผงของแข็งที่เตรียมได้เป็นผลึกระบบ แอนอทิค และปรากฏพีคการสั่นของหมู่ H2PO4- ไอออน และโมเลกุลของ H2O การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่ามีปริมาณแคลเซียม 15.78 % ปริมาณฟอสฟอรัส 24.6 % และปริมาณของน้า 24.20 % ผลการวิเคราะห์เหล่านี้ ยืนยันว่าผงของแข็งที่เตรียมได้เป็น Ca (H2PO4)2•H2O
วันที่ลง01/07/2019 381

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ