วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การออกแบบวงจรคูณสัญญาณแรงดันชนิด 4 ควอตแรนต์ แบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกาลังสอง
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทความนี้นาเสนอการออกแบบวงจรคูณสัญญาณแรงดันแบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกาลังสอง การทางานของวงจรจะอาศัยคุณสมบัติของ MOSFET ชนิดเอ็น (NMOS) และชนิดพี (PMOS) ที่มีการทางานในช่วงอิ่มตัวเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็นไปตามกฎกาลังสอง โดยที่วงจรจะมีการทางานในโหมดของแรงดันและสามารถทางานได้โดยใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงต่าเพียง ±1.2V วงจรมีค่าความสูญเสียรวมเท่ากับ 0.62 mW. ผลการเลียนแบบการทางานสามารถยืนยันสมรรถนะของวงจรได้โดยใช้โปรแกรม PSpice
วันที่ลง01/07/2019 326

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ