วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การออกแบบและสร้างชุดสื่อการสอน การส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัยนี้ เพื่อสร้างและออกแบบชุดสื่อการสอนเรื่องการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง โดย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ เครื่องส่ง เครื่องรับและสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ด้านเครื่องส่งใช้สัญญาณเสียง มารวมกับคลื่นพาห์ความถี่สูง 10 เมกะเฮิรตซ์ ทางความถี่แล้วนำมารวมกับสัญญาณ ภาพได้เป็นสัญญาณรวมนำไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณแสง ที่มีความยาวคลื่น 820 นาโนเมตร และส่งไปในเส้นใยแก้วนำแสงชนิด 50 / 125 Graded-Index Fiber ความยาว 5 เมตร ทางด้านเครื่องรับเมื่อสัญญาณแสงที่รับเข้ามาถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าและกรองความถี่เสียงและความถี่ภาพ ออกมา เพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ต่อไป ข้อดีของชุดสื่อการสอนนี้คือมีอุปกรณ์จริงติดตั้งอยู่ด้านบนของแผงชุดสื่อการสอน โดยมีลายเส้นวงจรเป็นตัวเชื่อมโยง อุปกรณ์ทั้งหมด และมีจุดต่อวัดสัญญาณได้ทุกๆ จุดของวงจร ทำให้เข้าใจได้ง่าย และเห็นภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน
วันที่ลง01/07/2019 346

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ