วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในบริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคำนวณตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 52 คน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analyze) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้แก่ ทัศนคติด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานสูงสุดที่ระดับความสัมพันธ์ 0.645 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงาน โดยกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มหัวหน้างานต้องจัดให้มีการฝึกอบรบเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเดิมและผู้ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ จัดให้มีบอร์ดแสดงสถิติสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ดีและสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วันที่ลง01/07/2019 532

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ