วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเลือดไก่ ด้วยการออกแบบเครื􀃉องกวาดเลือด
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื􀃉องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอาหารแช่แข็ง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจใน อุตสาหกรรมนี􀃊ต้องดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการลดความสูญเสียต่างๆ ที􀃉อาจเกิดขึ􀃊น ในกระบวนการผลิต จากการเข้าศึกษากระบวนการผลิตภายในบริษัทกรณีศึกษาซึ􀃉งประกอบธุรกิจผลิตอาหารแปรรูป จากเนื􀃊อไก่ ทั􀃊งไก่สดแช่แข็ง และ ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง พบว่าเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเลือดไก่ โดยมีสาเหตุ หลักจากการที􀃉เลือดติดค้างในรางรองเลือด ทำให้พนักงานในขั􀃊นตอนการรองเลือด ซึ􀃉งเป็นขั􀃊นตอนแรกของการผลิต เลือดไก่ ต้องเดินไปยังห้องตกเลือดเพื􀃉อกวาดทำความสะอาดรางรองเลือดเป็นระยะๆ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั􀃊งด้าน กระบวนการผลิต ด้านการเคลื􀃉อนไหว ด้านการรอคอย และ ด้านการผลิตของเสีย จึงได้ประยุกต์ใช้การศึกษาการ เคลื􀃉อนไหวและเวลา การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานด้วยไดอะแกรมการเคลื􀃉อนที􀃉 แผนภูมิกระบวนการไหล ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ความสูญเสีย 7 ประการ รวมทั􀃊งการออกแบบและจัดสร้างเครื􀃉องกวาดเลือดเพื􀃉อลดความ สูญเสียต่างๆ ดังกล่าว ผลจากการดำเนินงานวิจัยพบว่าหลังการติดตั􀃊งเครื􀃉องกวาดเลือด สามารถลดความสูญเสียด้าน กระบวนการผลิต โดยขั􀃊นตอนการรองเลือด ลดลงจาก 8 ขั􀃊นตอนย่อย เหลือ 3 ขั􀃊นตอนย่อย ลดความสูญเสียด้านการ เคลื􀃉อนไหว โดยระยะทางการเคลื􀃉อนไหวลดลงจาก 880 เมตรต่อวัน เหลือ 0 เมตรต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 100 ลดความสูญเสียด้านการรอคอย โดยเวลาการรอคอยลดลงจาก 17,520 วินาทีต่อวัน เหลือ 0 วินาทีต่อวัน หรือลดลง ร้อยละ 100 และความสูญเสียจากการผลิตของเสีย ลดลงจาก ร้อยละ 28.49 เหลือร้อยละ 5.02 หรือลดลงร้อยละ 23.47
วันที่ลง01/07/2019 626

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ