วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การศึกษาการบริหารและจัดการหลักสูตรสถาบันราชภัฏสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์เกี่ยวกับสภาพการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสถาบันราชภัฏ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) ระดับ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543 และเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียน การสอนที่ปฏิบัติจริงกับที่ควรปฏิบัติ โดยศึกษาความคิดเห็น จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 39 คน และคณาจารย์ ผู้สอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) 52 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารหลักสูตร ด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษามี การปฏิบัติจริงในระดับมาก สำหรับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่าควรปฏิบัติในระดับมากที่สุด ด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อาจารย์ 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารหลักสูตร ในระดับที่ปฏิบัติจริงกับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่าใน ระดับที่ปฏิบัติจริงต่ำกว่าระดับที่ควรปฏิบัติในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. สภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนมีการ ปฏิบัติจริงในระดับมาก สำหรับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่าควรปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ปฏิบัติจริงกับระดับที่ควรปฏิบัติ พบว่า ในระดับที่ปฏิบัติจริงต่ำกว่าระดับที่ควรปฏิบัติในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
วันที่ลง01/07/2019 415

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ