วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

ความพึงพอใจของคณาจารย์ในงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
เกล้าพระนครเหนือที่มีต่องานวิเทศสัมพันธ์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ด้าน คือ ด้าน ความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาติดต่องานกับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ด้านคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ทำหน้าที่สอนจำนวน 100 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 195 ท่านใน 9 ภาควิชา ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 85 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85% แล้วทำการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีต่องานวิเทศสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ( X = 3.51) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้มาติดต่องานกับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ( X = 3.97) ด้านคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ( X = 3.83) และมีความ พึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ( X = 3.13) และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานวิเทศ สัมพันธ์ ( X = 3.27)
วันที่ลง01/07/2019 397

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ