วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

การวิเคราะห์อิทธิพลการกำกับด้วยโปรแกรม PROCESS
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
การวิเคราะห์อิทธิพลการกำกับหรือการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์คือการวิเคราะห์เพื่อศึกษาว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรผลลัพธ์แปรไปเพราะการแปรค่าของตัวแปรกำกับตามวิธี Pick-a-Point หรือ ตาม Johnson-Neyman region หรือไม่ การทดสอบว่ามีอิทธิพลหรือไม่สามารถทดสอบได้ด้วยวิธี bootstrapping หรือ t-test ส่วนการทดสอบว่ามีอิทธิพลเมื่อไรสามารถใช้เครื่องมือแบบเดียวกันแต่ต้องมีวิธีปรับตัวแบบสมการถดถอยก่อนกระบวนการทดสอบแล้วใช้สมการเส้นตรงช่วยอธิบายเพิ่ม
วันที่ลง12/09/2019 372

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ