วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน โดยนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 2-3 ปีต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 1/2545 จำนวน 773 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ ในประเมินผลการสอน ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลความคิดเห็นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น ข้อคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลการประเมินในขั้นตอนที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับผล ความคิดเห็นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัยได้เกณฑ์ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา 6 ด้าน จำนวน 23 ข้อ
วันที่ลง01/07/2019 440

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ