วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การพัฒนาชุดประลองการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นระบบที่มีการจัดการทางด้านการเรียนการสอน การประลองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โครงการวิจัยนี้ได้ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ของ moodle มาสร้างระบบ และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดการในด้านการเรียนการสอน ของผู้เรียนและผู้สอน เช่น รายวิชา แบบเรียน กระดานเสวนา การบ้าน แบบทดสอบ และการประเมินผลการเรียน เป็นต้น ในการทดสอบระบบได้มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจำนวน 30 คนให้เรียนผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต และอีกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนให้มีการเรียนการสอนแบบมีผู้สอน ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างต้องเรียน 3 บทเรียน และทำการประลองหลังการเรียน กำหนดให้มีการทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น จากนั้น นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (pair t-test) ด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป SPSS ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการประเมินผลโดยใช้การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ (Hypothesis Testing; t-test) มีค่าเท่ากับ 7.032 ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต มีผลสัมฤทธิ์ดีกว่าการเรียนการสอนแบบมี ผู้สอน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้อาจมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ระดับความยากง่ายของเนื้อหาของบทเรียนที่เรียน ความชัดเจนของ เนื้อหาของแต่ละบทเรียน สิ่งดึงดูดความสนใจในบทเรียน พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ความเอาใจใส่ในการเรียนของผู้เรียนรวมถึง รูปแบบของแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน เป็นต้น ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนมาก พบว่า นักศึกษาชอบเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะเห็นเป็นความแปลกใหม่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น และสามารถเข้าเรียนซ้ำได้ คำสำคัญ : การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ, กลุ่มตัวอย่าง, การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต, ระบบการจัดการเรียนการสอน
วันที่ลง01/07/2019 275

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ