วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่7 (พ.ศ. 2535 – 2539) กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วงต้นแผนถึงปลายแผน ของแผนฯ 7 และแผนฯ 8 เพื่อศึกษาศักยภาพและสมรรถนะของสถาบันฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาของสถาบันฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ ในแผนฯ 7 สถาบันฯ รับนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 45.42 ในขณะที่ช่วงแผนฯ 8 สถาบันฯ รับนักศึกษาใหม่ ต่ำกว่าเป้าหมายเพียงร้อยละ 9.5 การผลิตบัณฑิตช่วงแผนฯ 7 สถาบันฯ ผลิตบัณฑิตต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 24.93 ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำร้อยละ 85.26 และช่วงแผนฯ 8 การผลิตบัณฑิตต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 27.28 และผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำเพียงร้อยละ67.48 เนื่องจากในช่วงแผนฯ 8 ประเทศ ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้การจ้างงานลดลง การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในช่วงแผนฯ 7 แล้วเสร็จ 8 หน่วยงาน แผนฯ 8 แล้วเสร็จ 3 หน่วยงาน จำนวนบุคลากรมีการเพิ่มในจำนวนที่ใกล้เคียงกันด้านการวิจัย ช่วงแผนฯ 8 สถาบันฯ สามารถสรรหาแหล่งทุนได้มากกว่าแผนฯ 7 โดยวงเงินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.23 ในช่วงแผนฯ 8 สถาบันฯ ให้บริการวิชาการแก่สังคมสูงกว่าช่วงแผนฯ 7 มากถึงร้อยละ 383.86 โดยเฉพาะประเภทการตรวจสอบ และทดสอบผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 กับฉบับที่ 8 พบว่า ในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 8 สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนามากขึ้น การกำหนดเป้าหมายได้มีการพิจารณาศักยภาพโดย รวมของสถาบันฯมากขึ้น คำสำคัญ : เปรียบเทียบ , ผลสัมฤทธิ์, แผนพัฒนา
วันที่ลง01/07/2019 453

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ