วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบความถดถอยโลจิสติคแบบเกาซ์เซียนคอพพูลา
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบความถดถอยโลจิสติคแบบเกาซ์เซียนคอพ พูลา สำหรับในกรณีที่ทราบค่าปัจจัยของคอพพูลา Z พบว่า ตัวแบบคอพพูลาโลจิสติคนี้คือ ตัวแบบโพรบิท ที่ต้องมี การปรับค่าตัวประมาณด้วย 1 - r เมื่อ r คือ ค่าสหสัมพันธ์ในตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลา และเมื่อได้ทำการ จำลองข้อมูลเพื่อทดสอบความถูกต้องในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในกรณีที่ทราบค่าปัจจัยของคอพพูลา Z และ ทำการทดสอบเพิ่มเติมในกรณีไม่ทราบค่าปัจจัยของคอพพูลา Z พบว่า ในกรณีที่ทราบค่าปัจจัยของคอพพูลา Z ได้ ให้ผลการประมาณที่ใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์ในทางตรงข้ามกรณีที่ไม่ทราบค่าปัจจัยของคอพพูลา Z ให้ผลการ ประมาณที่ค่อนข้างสูงกว่าค่าพารามิเตอร์ โดยเฉพาะในระดับความสัมพันธ์ที่สูงขึ้น
วันที่ลง01/07/2019 381

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ