วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การทำเหมืองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของรูปแบบลำดับเหตุการณ์เชิงกลุ่ม
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานสืบค้นหารูปแบบลำดับเหตุการณ์ย่อยในฐานข้อมูลลำดับเหตุการณ์ขนาดใหญ่มีความสำคัญมาก งานวิจัย นี้ได้พัฒนากระบวนการสืบค้นรูปแบบลำดับเหตุการณ์เชิงกลุ่มชื่อไบเดก โดยดัดแปลงจากวิธีการของไบด์ที่มี ประสิทธิภาพมากสำหรับลำดับเหตุการณ์เชิงเดี่ยว อัลกอริทึมไบเดกสามารถค้นหารูปแบบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน เวลาที่ต่างกันหรือพร้อม ๆ กันได้จากการทดสอบเปรียบเทียบการทำงานระหว่างอัลกอริทึมไบเดกกับอัลกอริทึมโคล์ สะแพน พบว่าผลลัพธ์มีความถูกต้องตรงกันและอัลกอริทึมไบเดกใช้เวลาน้อยกว่า ด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ผู้วิจัยได้นำ อัลกอริทึมไบเดกไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการพยากรณ์อากาศ โดยการใช้ข้อมูลสภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กัน ย้อนหลัง 3 วัน ทำให้สามารถพยากรณ์อุณหภูมิในวันถัดไปได้ด้วยค่าความถูกต้อง 82% และ79% ในชุดข้อมูลฝึกฝน และชุดทดสอบ ตามลำดับ
วันที่ลง01/07/2019 307

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ