วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบถดถอยโลจิสติกแบบสถิตและแบบพลวัตร
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ระหว่างตัวแบบถดถอยโลจิสติก แบบสถิตและแบบพลวัตร โดยตัวแบบสถิตจะพิจารณาข้อมูลเป็นเพียงหนึ่งช่วงเวลาเท่านั้น แต่ตัวแบบพลวัตรจะ พิจารณาข้อมูลที่เปลี่ยนไปในหลายช่วงเวลาย่อย ในรูปแบบของ Hazard model โดยศึกษากับทั้งข้อมูลจำลองและ ข้อมูลจริง ซึ่งข้อมูลจำลองจะใช้3 ตัวแปรอิสระที่มีการแจกแจงแตกต่างกัน แบ่งเป็น 24 ช่วงเวลา สำหรับข้อมูลจริง เป็นข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง โดยสนใจการเกิดหนี้NPL (Non Performing Loan) แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ผลการศึกษา สำหรับข้อมูลจำลอง ตัวแบบพลวัตรมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบสถิต เนื่องจากพื้นที่ใต้โค้ง ROC ของตัวแบบพลวัตรมากกว่าตัวแบบสถิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และสำหรับข้อมูล จริง เราไม่สามารถสรุปได้ว่า ตัวแบบพลวัตรมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบสถิต ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
เขียนโดย วรุณี มุริกา
วันที่ลง01/07/2019 415

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ