วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

บทความ

การศึกษาหาอิทธิพลของความหนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะทางการไหล ของเทอร์โมพลาสติกกลุ่ม

วิศวกรรมเครื่องกล

วของพลาสติกกับความหนาของขนาดช่องทางการไหล ซึ่งขนาดความหนาของช่องทางการไหลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ ระยะทางการไหลไม่เท่ากัน งานวิจัยนี้จึงได้ทำการทดลองฉีดพลาสติกเพื่อศึกษาอิทธิพลของความหนาของช่องทางการไหล อุณหภูมิฉีด และอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ส่งผลต่อระยะทางในการไหล โดยพลาสติกที่ใช้ในการทดลองเป็นพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นพลาสติกในกลุ่ม Polyolefin จากการทดลองพบว่า การเพิ่มขนาดความหนาของช่องทางการไหล จาก 1 มิลลิเมตร เป็น 2 มิลลิเมตร จะส่งผลต่อระยะทางการไหลมากกว่าการเพิ่มขนาดความหนา ของช่องทางการไหล จาก 2 มิลลิเมตร เป็น 3 มิลลิเมตร นั่นคือระยะทางไหลเพิ่มขึ้นประมาณ 179 เปอร์เซ็นต์ และ 73 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ การเพิ่ม อุณหภูมิหลอมเหลวของเม็ดพลาสติก 10 องศาเซลเซียส จะส่งผลทำให้ระยะทางการไหลเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ และ ระยะทางการไหลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ 10 องศาเซลเซียส

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ