วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

บทความ

การออกแบบและสร้างระบบพาสเจอร์ไรส์ในเครื่องต้นแบบผลิตโยเกิร์ตชนิดกวน แบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการออกแบบ สร้างและวิเคราะห์ระบบพาสเจอร์ไรส์สำหรับเครื่องต้นแบบผลิต โยเกิร์ตชนิดกวนแบบครบวงจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีส่วนประกอบสำคัญคือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดเปลือกและท่อ ใช้หัวพ่นไฟแบบอัดอากาศ ให้ความร้อนแก่น้ำนมดิบที่อุณหภูมิ72-82 o C ควบคุมระยะเวลาการฆ่าเชื้อ ด้วยขดท่อหน่วงเวลา มีระยะเวลาฆ่าเชื้อนาน 67 s และอัตราการไหลของน้ำนม 884 ml/min จากนั้นทำการลดอุณหภูมิ น้ำนมด้วยขดท่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่อยู่ภายในถังน้ำเย็นให้มีอุณหภูมิที่42-45 o C ก่อนเข้าสู่ถังหมักบ่ม ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าเครื่องต้นแบบสามารถรักษาระดับอุณหภูมิพาสเจอร์ไรส์ไว้ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ น้ำนมมีกลิ่นรสปกติ และไม่พบเอนไซม์ฟอสฟาเทส

A Water-Balance-Based Dual-Axis Sun Tracking System

วิทยาศาสตร์

This paper presents a new technique for solar tracking system with very low power consumption. In order to track the sunlight, the solar panels connecting to the floated-balls are moved by water level balance adjusting. The proposed system is controlled by micro-controller. The signals from light-dependent resistor (LDR) sensor and reference voltage are compared and used to control the 12 V DC windshield washer pump for adjusting the water level which corresponds to the sunlight perpendicular. As a result, the accuracy of solar tracking depending on water level varying is achieved. The proposed system has ability to control with 2 axes; north-south and east-west. A comparison result between the proposed system and conventional method with one solar panel shows that the improvement of the sun power harvest of 7.91 W or higher than 37.63 % is given by the proposed system. It is also found that by using one solar panel for five days operating with twelve hours per day, the proposed solar tracking system has ability to harvest the energy of 347.16 Wh/day with power consumption of 0.66 Wh/day. When three solar panels are employed, the energy harvest of 1212.84 Wh/day with power consumption of 1.76 Wh/day is obtained. Additionally, the power consumptions between the proposed system and the DC motor controller of solar tracking systems using for one solar panel are compared. The results show that the DC motor controller shows power consumption of 10.8 Wh/day or 1.147 % whereas the energy of 0.66 Wh/day or 0.19 % is consumed by the proposed system. It is reveal that the lower power consumption of 0.958 % is given by the proposed system. Therefore, the proposed system has ability to reduce the power consumption of the solar tracking system.

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์

สารยับยั้งการกัดกร่อนเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อใช้ลดอัตราการกัดกร่อนของวัสดุโดยเฉพาะในโลหะ และโลหะผสม เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน มีสารยับยั้งหลายประเภท (สารยับยั้งอนินทรีย์แบบผสม และ สารยับยั้งอินทรีย์) รวมถึงราคาและประสิทธิภาพของสารยับยั้งการกัดกร่อน กระบวนการต่างๆในหลากหลาย อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้า มัน ระบบการส่งและระบบการกระจายน้า คอนกรีต หม้อต้มน้า และยานยนต์ เป็ น ต้น ได้นา สารยับยั้งไปใช้ในระบบเพื่อป้ องกันปัญหาการกัดกร่อน

วัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ผสม ไคโตซาน/พอลิ(เอทิลีนไกลคอล)

วิทยาศาสตร์

In this study, various compositions of chitosan/poly(ethylene glycol) blends, with and without crosslinking by glutaraldehyde, were prepared and their potential for use as anti-electrostatic discharge materials was evaluated. Morphology, tensile, and electrical properties of the blends were examined using scanning electron microscopy (SEM), tensile testing, and surface resistivity measurement, respectively. Finally, water contact angle of the blend surface was disclosed. The experimental results showed that chitosan/poly(ethylene glycol) blends were immiscible. Elongation at break of the blends depended on poly(ethylene glycol) content. Introduction of glutaraldehyde crosslinker resulted in higher stiffness and lower flexibility of the blends. Surface resistivity measurements revealed that the blends exhibited the reduction in surface resistivity when poly(ethylene glycol) content and relative humidity increased. Further reduction in surface resistivity of the blends was observed when the blends were crosslinked. The lower water contact angle values reflected the increase in hydrophilicity of blends when poly(ethylene glycol) content increased. In contrast, the polymer blends with higher degree of crosslink showed higher values of water contact angle implying more hydrophobicity.

แบบจำลองกำรจำแนกเอกสำรภำษำไทยอัตโนมัติ

วิทยาศาสตร์

บทความนี้เป็นการนาเสนอวิธีการสร้างแบบจาลองการจาแนกเอกสารภาษาไทยอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจาแนกเอกสารที่มีปริมาณมากและช่วยประหยัดแรงงานมนุษย์เพราะไม่ต้องใช้มนุษย์ในการจาแนกเอกสาร ซึ่งขั้นตอนการสร้างแบบจาลองเอกสารประกอบด้วย 1) การสกัดคุณลักษณะด้วยการตัดคา 2) การกาจัดคาหยุดและทารากศัพท์ 3) การกาหนดค่าน้าหนัก ดัชนี คาและการลดคุณลักษณะ และ 4) การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรการเรียนรู้แบบมีผู้สอนและทาการทดสอบประสิทธิภาพด้านความถูกต้องของแบบจาลองในจาแนกเอกสาร

การเปรียบเทียบการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สำหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อหาชุดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับปัญหาที่สนใจในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาเดียวกันต้องสอบพร้อมกัน 2) ผู้เรียนจะต้องสอบ 1 วิชาในช่วงเวลาเดียวกัน 3) ห้องสอบต้องมีขนาดเพียงพอกับผู้เรียน 4) ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจัดตารางคุมสอบให้อยู่นอกคาบเวลาปกติ 5) ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจัดตารางสอบให้ผู้เรียน สอบมากเกินไปในแต่ละวัน การคัดเลือกที่นำมาเปรียบเทียบประกอบไปด้วยการคัดเลือก 3 รูปแบบ คือ การคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ต (Roulette Wheel Selection) การคัดเลือกแบบจัดอันดับ (Ranking Selection) และการคัดเลือกแบบจัดการแข่งขัน (Tournament Selection) การกลายพันธุ์ที่นำมาเปรียบเทียบประกอบไปด้วยการกลายพันธุ์ 3 รูปแบบ คือ การกลายพันธุ์แบบสลับที่ (Swap Mutation) การกลายพันธุ์แบบแทรก (Insertion Mutation) และการกลายพันธุ์แบบผกผัน (Inversion Mutation) รวมไปถึงการหาค่าความเหมาะสมของความน่าจะเป็นในการกลายพันธุ์ จำนวนประชากร และจำนวนรุ่นที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ชุดพารามิเตอร์ที่ให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสูงสุดคือ การคัดเลือกแบบจัดการแข่งขัน การกลายพันธุ์แบบสลับที่ ความน่าจะเป็นในการกลายพันธุ์เท่ากับ 75 % โดยมีจำนวนประชากรเท่ากับ 20 ซึ่งให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 6,168 จาก 7,350 และจำนวนรุ่นที่ให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 365 รุ่น

Computational approach: an application on Thai medicinal herbs

วิทยาศาสตร์

การสร้างแบบจำลองทางเคมีคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจำลองโมเลกุล (molecular modeling) ด้วยโปรแกรม AutoDock ได้มีบทบาทอย่างมากต่อการอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของลิแกนด์กับโปรตีนที􀀘สนใจ บทความนี􀁒ได้สนใจศึกษาสารออกฤทธิ􀁖ในสมุนไพรท􀀘ีมีสรรพคุณทางยาและฤทธิ􀁖ทางเภสัช ในกลุ่ม diarylheptanoids จากสมุนไพรว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) วงศ์ Zingiberaceae กับเอนไซม์ ER-β estrogenic receptor และ สารในกลุ่ม 1-naphthol analogs จากสมุนไพรทองพันชัง􀀘 (Rhinacanthus nasutus Kurz) วงศ์ Acanthaceae กับเอนไซม์ COX-1 และ COX-2 โดยข้อมูลที􀀘ได้จากการทดลอง การจัดวางตัวของสารในโพรงการจับของเอนไซม์หรือบริเวณ ตำแหน่งออกฤทธิ􀁖 และค่าพลังงานอันตรกิริยาของการจับ สามารถนำมาอธิบายข้อมูลเชิงโครงสร้างของสารออกฤทธิ􀁖 ในสมุนไพรเพ􀀘ือนำไปสู่ความเข้าใจและการพัฒนาเป็นสารชนิดใหม่ท􀀘ีมีสรรพคุณทางยาและฤทธิ􀁖ทางเภสัช เพ􀀘ือต้าน โรคอ􀀘ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข􀁒ึน

Conversion of konjac powder into glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose by hydrolysis facilitated by microwave heating and HCl catalyst

วิทยาศาสตร์

The reaction conditions to hydrolyze konjac powder (KP) were investigated by using a combination of microwave radiation heating and HCl as a catalyst to explore the possibility of glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose extractions from the polysaccharides of KP. Selective reaction conditions to produce glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose were determined. The highest yield for glucomannanoligosaccharides production, at 19.2%, was achieved under the reaction conditions of 110°C, 15 min, 2 M HCl, and 10:1 (mL/g) ratio of reaction volume to KP mass. The highest yield for both mannose and glucose production, at 35.8% and 30.2%, respectively, was achieved under the reaction conditions of 110°C, 15 min, 1.2 M HCl, and 10:1 (mL/g) ratio of reaction volume to KP mass. Only a small amount of 5-HMF at 0.3% was formed and a low level of UV absorbance (284 nm) of hydrolyzed products (HP) at 1.7 was found under these conditions. The combination of microwave radiation (MCR) heating and HCl effectively hydrolyzed konjac powder selectively into glucomannanoligosaccharides and/or monosaccharides in a relatively short reaction time.

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน

วิทยาศาสตร์

บทความนี้เป็นการนำเสนออุปกรณ์ต้นแบบชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน ชุดระบายความร้อนนี้ถูกออกแบบเพื่อลดการปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศโดยนำความร้อนบางส่วนของเครื่องปรับอากาศ ระบายลงสู่ดิน และใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน โดยการสร้างชุดระบายความร้อน เรียกว่า “ฮิตซิงค์กราวน์” และติดตั้งชุดฮีตซิงค์กราวน์กับระบบปรับอากาศแบบทั่วไป ซึ่งระบบนี้สามารถทำงานได้ 2 แบบได้แก่ 1) แบบร่วม และ 2) แบบสลับ จากการทดสอบการทำงานของระบบวันละ 7 ชั่วโมง และบันทึกผลทุก 1 นาที สามารถสรุปได้ว่า อัตราการไหล ของน้ำที่เหมาะสมเท่ากับ 2.5 ลิตรต่อนาที เมื่อทำการเปรียบเทียบการทำงานจะได้ว่า ระบบร่วมช่วยลดการปล่อยความร้อนสู่ บรรยากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 20% ในขณะที่ระบบสลับลดได้โดยเฉลี่ยประมาณ 15% และการทำงานของระบบร่วม สม่ำเสมอกว่าระบบสลับ

การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม

วิทยาศาสตร์

This research was aimed to study the dried baby squids (or called Katoy squids in Thai) and to compare the squids dried outdoors with those dried in the oven heated from a flat plate solar collector. The experiment kit was developed including clear plastic chamber of 0.125 cubic meters as well as flat-plate solar collector. The chamber and the flat-plate solar collector are connected by a duct. The flat plate solar collector is composed of the sheet which absorbs the heat from the copper plate with a thickness of 2 mm. This plate was painted black with the approximate area of 0.5 square meters. The one-kilogram squids were experimented during 8.00 - 17.00 hrs. On average, the radiation intensity was over 661 watts per square meters. The squids, at first, indicated 400 percent moisture content. The results reveal that comparing the squids dried by the sunlight with those dried in the specific oven, the moisture content declined to 170 and 70 percent respectively. The rates of moisture reduction were 23.4 and 35.1 percent per hour respectively. When the squids were further dried in the oven with the heat from gas until they showed the moisture as required, the drying time was lessen. Consequently, the gas consumption was reduced by an average of 22.5 percent. The study of the drying efficiency of the squids on hourly basis, it was found that the drying efficiency decreases as the radiation intensity increases. This indicates that the drying rate is invariant. Also, the research pointed out the drying efficiency of 31.0 percent.

เตาหุงต้มไฟฟ้าสาหรับครัวเรือนยุคใหม่ จากหลักการความร้อนเหนี่ยวนา สู่นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิทยาศาสตร์

บทความนี้นาเสนอแนวคิดเรื่องรูปแบบการสร้างความร้อนจากหลักการความร้อนเหนี่ยวนา สาหรับเตาหุงต้มไฟฟ้า เนื่องจากหลักการดังกล่าว เริ่มมีบทบาทในภาคครัวเรือนยุคใหม่มากขึ้น โดยจะแนะนาหลักการสร้างความร้อน จากหลักการความร้อนเหนี่ยวนา ส่วนประกอบพื้นฐาน วงจรกาลังรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงเสนอแนวทางการออกแบบค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมสาหรับวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบสูงขึ้น การเลือกพิกัดของอุปกรณ์ทาได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าสนใจสาหรับการแข่งขันเชิงพาณิชย์

เตาไฟฟ้าสำหรับงานหัตถกรรม

วิทยาศาสตร์

การศึกษาวิจัยเรื่องเตาไฟฟ้าในงานหัตถกรรมและเซรามิก มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนาเตาไฟฟ้าในงาน หัตถกรรมและงานเซรามิกให้มีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการทำอุตสาหกรรม ในงานหัตถกรรมและงานเซรามิก มีความจำเป็นต้องใช้เตาไฟฟ้าในการเผาผลิตภัณฑ์ ทำให้ลวดลายเกิดความสวยงามติดแน่น อย่างถาวรบนผลิตภัณฑ์นั้น ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเตาไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์ในงานหัตถกรรมและ งานเซรามิก โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดความร้อน การกำหนดขนาดความจุภายใน จำนวน อิฐมวลเบา คำนวณความยาวของขดลวดความร้อน ฉนวนป้องกันความร้อนและโครงสร้างภายนอกที่เป็นเหล็ก รวมไปถึงการ ประมาณราคา คณะผู้วิจัยได้ออกแบบเตาไฟฟ้าด้วยการนำอิฐมวลเบามาวางบนพื้นคอนกรีต เพื่อกำหนดขนาดทั้งภายในและภายนอก ให้ตรงตามรูปแบบ ซึ่งจะใช้อุณหภูมิไม่เกิน 800 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 8 ชั่วโมงแรก จากนั้นจึงทำการเผาเตาจนถึงอุณหภูมิ 1280 องศาเซลเซียส ในวันรุ่งขึ้นในระยะเวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที ผลการทดลองพบว่าเตาไฟฟ้ามีอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในการนี้คณะผู้วิจัยได้เพิ่มจำนวนขดลวดความร้อนที่พื้นเตาตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ล่างสุดได้รับความร้อนและสุกระอุดี และเกรงว่าความร้อนข้างเตาจะแผ่ความร้อนมายังศูนย์กลางเตาได้น้อย เตาไฟฟ้าที่ ออกแบบและได้พัฒนาจึงเป็นเตาที่ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอเพราะมีตัวควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถตั้งเวลาในการเผา ด้วย ระบบอัตโนมัติ เมื่อยุติการเผาระบบอัตโนมัติจะตัดวงจรไฟฟ้าเอง โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ไม่เกิดมลภาวะทางอากาศ ลดการตัดไม้ทำลายป่าและลดการสูญเสียเงินตราในการสั่งซื้อจาก ต่างประเทศอีกด้วย

เครื่องกระตุ้นซากสัตว์ด้วยไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์

อสัตว์ให้มีความนุ่มของเนื้อได้เร็วกว่าการบ่มซากทั่วไป เครื่องต้นแบบที่สร้างใช้วงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ที่มีไอจีบีทีเป็น อุปกรณ์สวิตช์ มีแรงดันเอาต์พุตเป็นรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับบวกลบแบบสี่เหลี่ยม ความถี่ 12 เฮิรตซ์ ±300 โวลต์ 5 แอมแปร์ โดยทำการทดลองกับโคขุน 15 ตัว อายุเฉลี่ยประมาณ 1.9 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 485 กิโลกรัม และน้ำหนักซากเฉลี่ย 332.73 กิโลกรัม ทำการแบ่งซากเป็น 2 ซีก ซีกหนึ่งไม่กระตุ้น อีกซีกการกระตุ้นซากด้วยแรงดันไฟฟ้าขนาด 300 โวลต์ ทำการกระตุ้น 3 นาที ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังสัตว์ตาย และทำการบ่มในห้องเย็นอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการวัดค่า pH และอุณหภูมิ ซากที่เวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 24 ชั่วโมงหลังสัตว์ตาย ผลปรากฏว่า การกระตุ้นซากมีผลต่อการลดลงของค่า pH อย่าง รวดเร็ว โดยจะต่ำกว่าซากที่ไม่ถูกกระตุ้น ส่วนอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าก็ตาม

การออกแบบการทดลองในกระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอินฟราเรด

วิทยาศาสตร์

กระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอบอินฟาเรดเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตพรมทอมือและทอเครื่องที่สำคัญ การศึกษาครั้งนี้พบว่า เวลาในการอบพรมขึ้นกับประสบการณ์การทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง พารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรด และระยะจากหลอด อินฟาเรดถึงหลังพรม ซึ่งมีช่วงพิสัย 1.58 - 2.08 วินาทีต่อเซนติเมตร และ 8 - 11 เซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ตัว แปรปรวนร่วมที่ไม่สามารถควบคุมได้สองปัจจัยคือ ความชื้นสัมพัทธ์ และความยาวของพรม ดังนั้น ในการออกแบบการ ทดลองครั้งนี้จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่อง อินฟราเรด ระยะจากหลอดอินฟราเรดกับหลังพรม และระยะทางในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรดมีอิทธิพลต่อเวลาการ แห้งของพรม (p<0.05) ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่มีอิทธิพลต่อเวลาการแห้งของพรม (p>0.05) การตั้งค่าเครื่องอบ อินฟาเรดที่ดีที่สุดคือ การตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรดที่ระดับ 1.58 วินาทีต่อเซนติเมตร และ ระยะห่างระหว่างหลอดอินฟราเรดกับหลังพรมที่ระดับ 8 เซนติเมตร ด้วยความยาวของพรมขนาด 6 เมตร พนักงานใช้เวลา ในการอบ 180 นาที หากคำนวณจากฟังก์ชันใช้เวลาในการอบเพียง 74.4258 นาที

ไฮโดรเจน – การผลิตและการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์

สภาวะขาดแคลนน้ามันในปัจจุบันเป็นที่มาของการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของพลังงานทดแทน พลังงานจากไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลดีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนในที่สุด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก๊าซไฮโดรเจนจึงมีความหมายมากขึ้นในปัจจุบัน ก๊าซไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากเทคโนโลยีหลากหลายประเภท และสามารถประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตสารเคมีได้หลายชนิด รวมทั้งสามารถนาไปป้อนเซลล์เชื้อเพลิง บทความทางวิชาการนี้รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว โดยบทความนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ ความสาคัญของไฮโดรเจน การผลิตก๊าซไฮโดรเจน และการประยุกต์ใช้ก๊าซไฮโดรเจน

ปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจาก กระบวนการเผาไหม้

วิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจากกระบวนการเผาไหม้เป็นวิธีการทีน่าสนใจ เนืองจากมีค่าใช้จ่ายต่ำ และง่ายต่อการดําเนินการผลิตในระดับอุตสาหกรรม บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลสําคัญ เกี่ยวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน เช่น เวลา อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา และแหล่งกําเนิดคาร์บอน เป็นต้น อีกทั้งอธิบายถึงกลไกการเกิดท่อนาโนคาร์บอนทีใช้ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่ได้รวบรวมมานี้เป็นสิ่งสําคัญต่อ การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

สมบัติทางกล และสัณฐานวิทยาของพลาสติก PLA ผสมผงอนุภาคนาโนเคลย์

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติทางกลและสัณฐานวิทยาของพลาสติก PLA ผสมผงอนุภาคนาโนเคลย์ ในอัตราส่วนผสมที่ แตกต่างกัน ได้แก่ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักรวม ทำการผสมด้วยเครื่องหลอมอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวและ ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบด้วยวิธีการฉีดด้วยเครื่องฉีดพลาสติก จากนั้นทำการทดสอบสมบัติทางกล จากการศึกษาพบว่าค่าความ ต้านทานแรงดึงและค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของพลาสติก PLA ผสมผงอนุภาคนาโนเคลย์มีแนวโน้มลดลงเมื่อเติม ผงอนุภาคนาโนเคลย์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานแรงกระแทกและค่าความแข็งของพลาสติก PLA ผสมผงอนุภาคนาโน เคลย์มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเติมผงอนุภาคนาโนเคลย์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และพบว่าสมบัติทางกลของพลาสติก PLA ผสมผงอนุภาค นาโนเคลย์ที่ผ่านการปรับปรุงผิวจะมีค่าสูงกว่าเมื่อผสมด้วยผงอนุภาคนาโนเคลย์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงผิว การศึกษาโครงสร้างทาง สัณฐานวิทยาพบว่าพลาสติก PLA กับผงอนุภาคนาโนเคลย์ที่ผ่านการปรับปรุงผิวสามารถผสมกันได้ดีกว่าพลาสติก PLA กับ ผงอนุภาคนาโนเคลย์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงผิว

ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค

วิทยาศาสตร์

บทความนี้นาเสนอระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาคหรือเมมส์ซึ่งเป็นเครื่องกลระดับไมโครเมตรซึ่งใช้วงจรรวมในการขับเคลื่อน โครงสร้างประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสองส่วนคือส่วนที่รับสัมผัสหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าและส่วนแปลงสัญญาณ วิธีการประดิษฐ์เมมส์เรียกว่าไมโครแมคชินนิง ซึ่งคือไมโครแมคชินนิงวัสดุกลุ่ม ไมโครแมคชินนิงผิว และกระบวนการลิการ์ การประดิษฐ์และการบรรจุเมมส์เกี่ยวพันกับวัสดุต่างๆ มากมาย เช่น ซิลิกอน สารประกอบซิลิกอน ควอตซ์ และแกลเลียมอาร์เซไนด์ เป็นต้น ในการบรรจุเมมส์ไม่เพียงแต่ป้องกันอันตรายของส่วนรับสัมผัสหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจจับสัญญาณในเวลาดียวกันด้วย ผลิตภัณฑ์เมมส์เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดในทางพาณิชย์ เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

Nuclear Magnetic Resonance technique for quality control of cold-pressed rice bran oil

วิทยาศาสตร์

A Nuclear Magnetic Resonance (NMR) method is developed and applied for fingerprint characterization of rice bran oil from Thai domestic production and quantitative determination of fatty acid compositions. Freshness evaluation was investigated by analysis of diacylglycerol or monoacylglycerol level in cold-pressed rice bran oil. The investigation using  -carbon intensity of triacylglycerol as reference peak and internal standard demonstrated that the method presented variance (Analysis of variance, p 0.05) with high Level of Confidence (95%). This method allows rapid identification of rice bran oil in the market, claimed as cold-pressed rice bran oil from domestic production in Thailand. Applying NMR technique, Thai export industry of rice bran oils can meet satisfied specification by international importers without many wet, dirty and error prone chemical methods in Quality Control laboratory. Qualitative analysis of diacylglycerol or monoacylglycerol showed no signal in freshly samples, but revealed with slightly stronger peaks after one year storage, represent by proportion of 1,2-diacylglycerol and 1- monoacylglycerol in triacylglycerol which changed over time. Results obtained in this study will serve as quality control and useful reference for supplement development and pharmaceutical industry.

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ