วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

บทความ

Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Nampong River Basin, Thailand

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

This study investigates the spatial water quality pattern of 13 stations located along the main Nampong River. Multivariate statistical methods, namely, the hierarchical agglomerative cluster analysis (HACA), the discriminant analysis (DA), the principal component analysis (PCA), and the factor analysis (FA), were used to study the spatial variations of the most significant water quality variables and to determine the origin of pollution sources. Sixteen water quality parameters were initially selected and analyzed. Two spatial clusters were formed based on HACA. These clusters are designated as upper part (U/P) of Nampong River and lower part (L/P) of Nampong River regions. Forward and backward stepwise DA managed to discriminate ten water quality variables, from the original 16 variables. PCA and FA (varimax functionality) were used to investigate the origin of each water quality variable due to land use activities based on the two clustered regions. Five principal components (PCs) were obtained with 69.806% total variation for the moderate-pollution source region, while five PCs with 69.327% total variances was obtained for the low-pollution source region. The pollution source for the L/P is of anthropogenic sources (industrial, municipal waste, and agricultural runoff). For the U/P region, the agricultural runoffs are the main sources of pollution. This study concluded the application of multivariate statistical methods to reduce the large number of water quality parameters down to manageable number.

Effect of the sludge recirculation rate on the performances of a two-stage anoxicsubmerged membrane bioreactor (A-SMBR) for the treatment of seafood wastewater

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

The objective of this research is to study the effect of the sludge recirculation rate on the performance of two-stage anoxic-submerged membrane bioreactor (ASMBR) for the treatment of seafood wastewater. The seafood wastewater presents the biodegradable of containing high values of organic matter (COD around 2750 mg.L-1) and organic nitrogen compounds (TKN around 484 mg.L-1). Four values of recirculation rates, from 1/8 to 3 times the inflow rate, were studied during a long operational period. The MBR reactor was operated in subcritical flux conditions and no sludge extraction was done during the whole experimental period. The overall efficiency for the COD and nitrogen compound removal rate was on average 95+3% and 98+2% respectively. The residual COD, TKN and NO3 --N concentration in the effluent were 23+4 mg.L-1, 1.2+0.9 mg.L-1 and 29+9 mg.L-1 respectively. In terms of filtration, trans-membrane pressure (TMP) showed a small and constant values in the membrane reactor with a TMP value of around 5-10 mbars. Membrane fouling appeared linked with the soluble organic compound interactions on the membrane surface (irreversible fouling).The quality of treated water met with the standard of wastewater reuse for all classes (A to D) issued by USEPA.

Efficiency Improvement of Aluminum Recycling Process

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

Aluminum has been used as a raw material in the automotive, aerospace, cookware and construction industries, including daily appliances. The manufacturing of aluminum ingot from aluminum scraps involves the recycling process where the aluminum scraps are melted and recast together with the modification of chemical composition. Since the recycling process has to account some operations to prepare and manage the scraps, the process is generally ineffective in terms of time and activities related. This in turn leads to the increased waiting time and cycle time of the process. This research therefore aims at increasing the efficiency of aluminum recycling process with emphasizing on the cycle time reduction. The ECRS technique and 5W1H activity analysis were employed to eliminate wastes in each operation of the process. The casting techniques were used to reduce scarp melting time which shared the largest portion of the whole production time. After the process improvement, wastes can be eliminated, thus increasing the efficiencies of man and machines from 34.12% and 59.46% to 50.68% and 61.95%, respectively. The average production cycle time can be reduced from 25.91 hours to 20.13 hours, thus saving the manufacturing cost by 421,327.65 baht accordingly.

Efficiency of Modified Grease Trap for Domestic Wastewater Treatment

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

The objective of study was to investigate the efficiency of modified grease trap for domestic wastewater treatment. The study was focused on a media arrangement (5 cm diameter of Mon brick: 1 cm diameter of gravel: 3 cm diameter of Mon brick) with the different media ratios (1:1:1, 1:1:2, 2:1:1, 1:2:1, 2:2:1, 2:1:2 and 1:2:2) in a modified grease trap. Also, it was focused on the optimal factors; flow rate (2-5 L/min) and hydraulic retention time (HRT) (4-10 hrs) on treatment efficiency of grease trap. The result revealed that modified grease trap (1:1:2) for domestic wastewater treatment was generated in the highest efficiency. Suspended solid (SS), fat oil and grease (FOG) and biochemical oxygen demand (BOD) removals were up to 80%. Moreover, it was found that the optimal flow rate and HRT for simple and modified grease (1:1:2) traps were at 2 L/min and 10 hrs. At the optimal condition; SS, BOD, and FOG removals were over 87, 70, and 87%, respectively. In a comparative study of treatment efficiency between simple and modified grease (1:1:2) traps, it showed that, under the same condition (2 L/min, HRT varied at 4, 6, 8 and 10 hrs), a modified grease trap generated the higher efficiency of SS, FOG and BOD removal than that of a simple grease trap.

Factors Affecting Water Absorption Behavior of Wood-Plastic Composites

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

Wood-Plastic Composites (WPCs) are the environmentally friendly materials or the green building materials. However, due to the hydrophilic nature of fiber or wood flour, the overall performance of the WPCs is reduced when exposed to water or humidity in the environment. Factors affecting water absorption behavior of the composites included with wood flour contents, wood species, wood flour sizes, compatibilizer, temperatures, and plastic types. It is well known that the increasing the addition of wood flour in the composites resulted in an increase of the water absorption. The composites produced from larger wood particles had clearly higher moisture absorption and infiltration coefficient than the composites produced from smaller particles. Likewise, when temperature increased, the water uptake of the composite materials also enhanced. Furthermore, the results of the water absorption also affected the mechanical and physical performances, which decreased strength and stiffness of the composites, but increased the swelling. Therefore, this academic review article would greatly facilitate the researchers and developers as well as WPCs manufacturers. They can use and apply these information and knowledge to develop and improve the WPCs for resisting the environmental weathering and water immersion.

Identification of bacteria and yeast communities in a Thai sugary kefir by Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE) analyses

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

The microbial diversity of Thai sugary kefir was identified for the first time by Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE) analysis. The V3 regions of 16S bacterial rDNA and 18S rDNA of yeasts in both kefir grains and kefir fermentates were analyzed. Acetic acid bacteria Gluconobacter japonicus and Bacillus cereus were identified with 99% similarity to the GenBank database. Other bacteria species, including Lactobacillus rhamnosus, were also identified with less than 97% similarity. Two yeast species, namely Saccharomyces cerevisiae, Candida ethanolica, were identified with 99% similarity to the GenBank database. Sugary kefir grains and fermentates have higher diversity of bacteria communities than yeast communities. In comparison with the microorganisms found in sugary kefir cultured in different parts of the world, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus cereus, and Saccharomyces cerevisiae were the common species also found in a Thai kefir. This study is the first time to find the yeast Candida ethanolica in sugary kefir. Morphology of sugary kefir grains revealed that bacteria and yeasts spread throughout the grains. Yeast communities are located on the outer portion of kefir grains and the bacterial communities are located on the inner portion of kefir grains.

Low C/N Ratio Composting of Excess Sludge from Activated Sludge Wastewater Treatment System of Concentrated Latex Industry

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

This article presents an experimental result of low C/N ratios with ranges of 3.2:1 to 5.9:1 of composting of excess sludge from activated sludge wastewater treatment systems of concentrated latex factories. The composting experiments were investigated based on test conditions of different compost materials used, with aeration and with no aeration, as well as with seeding and without seeding. In addition, the investigation on the possible use of the obtained compost products as fertilizer on plant growth was conducted. The results indicated that composting was not reached in the thermophilic and mature phases. The slow decomposition of OC occurred during 90 days composting. Loss of N was significantly determined, in particular in the aerated composting units, but K increment was observed. The results indicated that the composting of mixtures of excess bio-sludge, ash, and coconut husk with and without seeding and aeration made compost products compliant with Thai organic fertilizer standards, especially in terms of pH, P2O5, K2O, As, Cd, Cr, Cu, Pb, and Hg. With the results tested on plant growth, the possibility of the use of compost products as fertilizer as experimented with marigolds, illustrated that compost products from a mixture of excess bio-sludge, ash, and coconut husk with seeding and aeration had potential to be used as fertilizer which was equivalent to 15:15:15 chemical fertilizer, in particular in terms of plant height increase rate and numbers of flowers achieved.

Optimal conditions of Dye Removal from Textile Dyeing Industrial Wastewater by Adsorption Process

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

The study was focused on optimal condition (pH, dosage and contact time), kinetic, and adsorption isotherm of dye removal from textile dyeing industrial wastewater by rice husk and water hyacinth as adsorbents. The results revealed that the maximum dye removals in both of rice husk and water hyacinth were occurred at initial pH 2.0 with the percentages of 95% and 93%, respectively. Optimal dosages of rice husk (50 g/L) and water hyacinth (10 g/L) were suitable contact time interval for adsorption equilibrium at 360 min. The kinetics followed a pseudo second-order. Correlation coefficient (R2) of rice husk adsorbent used in both Langmuir equation isotherm and Freundlich equation isotherm (0.9946, 0.9445) were higher than R2 of water hyacinth adsorbent (0.8043, 0.8109). Rice husk was the best adsorbent followed Langmuir’s equation isotherm and adsorption mechanism was a chemisorption. Moreover, the characteristics of textile dyeing industrial wastewater using rice husk adsorbent were decreased from 178 to 85 mg/L (TSS), 1,883 to 1,430 mg/L (TDS), 95 to 48 mg/L (BOD) and 445 to 292 mg/L (COD), respectively. Hence, rice husk and water hyacinth could be applied for dye removal in wastewater treatment.

Optimizing Condition for Manufacturing the Binderless Particleboard by Response Surface Methodology

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

Central composite design and response surface methodology were applied to study effect of conditions in forming and to optimize a condition for manufacturing the binderless particleboard. The sample panels were produced using a hot pressing machine. From the experiment, it was found that pressing time and temperature significantly affected the internal bond strength, modulus of rupture and water absorption. With increasing the pressing time and temperature clearly decreased the water absorption but increased the internal bond strength, modulus of rupture. However, at very high pressing time and temperature it was also found that the internal bond strength and modulus of rupture gradually reduced. In addition, regression models fitted of the internal bond strength, modulus of rupture and water absorption were used to optimize the condition for manufacturing the binderless particleboard with thickness 6 mm. The optimal condition found was the pressing time 25 minutes and temperature 207 oC. Likewise, the binderless particleboard made with this condition had good mechanical and physical properties that closely matched the model predictions.

Possibility study for water reutilization of the biodiesel refinery in Thailand

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

The specific characteristic of wastewater from the palm oil refinery is the oil contamination. The optimum condition of oil-water separation was studied under various operations. Increasing of the wastewater treatment system efficiency with the suitable operation of an oil scum skimmer regard to the suitable effluent quality for utilization. In recent times, water reutilization has applied for water management planning in various organization. The possibility of water reutilization planning was evaluated under various factors. Furthermore, the questionnaire was developed to survey the attitude about water reutilization. This is an important parameter for design the suitable water reutilization option. In this study, it was found that the oil-water separation should be operated under the pH 4.0-5.9 with retention time around 4-5 days. This was an optimum condition for oil scum skimmer pretreatment. The treated wastewater quality was calculated to find the alternative reutilize options. This was investigated with the user acceptance for water reutilization application. It was found that around 90 percent of respondent agreed with applying of water reutilization in the company. This would be investigated with water quality, water volume, and economic factor. The evaluated result presented that the treated water could be reutilized or reused for combine activity option. This option can be reduced 433.97 baht/day from the conventional cost of water supply operation in the company.

Removal of Lead from Synthetic Wastewater using Aquatic Plants

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

Abilities of aquatic plant species, Echinodosus cordifolius (L.) Griseb., Bacopa caroliniana (Walt.) Rob., and Hydrocotyle umbellata L., for phytoremediation of lead (Pb) from synthetic wastewater were conducted in hydroponic system at 20-80 mg/L of Pb (II) and 7-28 days of exposure periods. Additional experimental set up for aquatic plant species under 60 and 80 mg/L of Pb (II) were added with 5 mM EDTA in order to enhance Pb accumulation in the plants. Results revealed that the capacity of Pb (II) accumulation at 80 mg/L of Pb (II), 28 days in roots of all aquatic plants was higher than that of shoots. E. cordifolius (L.) Griseb. had the highest capacity of Pb (II) accumulation about 12,566 (roots) and 8,686 (shoots) mg/kg dry wt, respectively giving 95% of Pb (II) removal, followed by H. umbellata L. and B. caroliniana (Walt.) Rob., respectively. Regarding EDTA addition, lead accumulation (80 mg/L of Pb (II), 7 days) was increased in the roots of H. umbellata L. about 19,883 mg/kg dry wt and it was increased in the shoots of E. cordifolius (L.) Griseb. about 14,516 mg/kg dry wt (80 mg/L of Pb (II), 21 days), respectively. The highest relative growth (13.85) and percentage of biomass productivity (98%) were in H. umbellata L. (60 mg/L of Pb (II), 7 days), whereas the highest bioconcentration factor (9,341.68) was in E. cordifolius (L.) Griseb.(80 mg/L of Pb (II), 21 days). According to the results, E. cordifolius (L.) Griseb. was recommended to remove the lead from synthetic wastewater with EDTA addition. Further studies in contaminated wastewater under various characteristics and flows should be investigated.

Small-Scale Turned Windrow to Manage Residue Waste of Curcuma Nursery

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

A small-scale of turned windrow system was applied to recycle the residue waste from curcuma nursery as compost material. The mixture was piled with cow manure, pig manure, residue waste, and used sawdust at the ratio of 1:0.1:0.9:0.6 (wet weight basis), and adjusted to the initial C/N ratio of 30 and moisture content between 50-60%. The performance of two replicates of composting piles (width 1.5m, length 2 m and height 1.5m) was investigated by measuring physical and chemical parameters including temperature, moisture content, pH, C, and C/N. The effect of composting ages to plant toxicity including seed germination, root length, and germination index of three plant species (Canton lettuce, Chinese spinach, and Cucumber) was examined. The result indicated that both piles achieved thermophile phase (50-60oC) within 3 days and remained at this level for 20 days, thus satisfying the PFRPs (Process to Further Reduce Pathogens). The rate constant (k rate) for organic C decomposition which follows first-order kinetic model and the dry mass loss of both piles were about 0.013 day-1 and 24-33%, respectively. The phytotoxicity test indicated that the inhibitory effects of compost on seed germination, root length, and germination index (GI) of three plant species were observed in the first 20 days of composting and decreased with the age of compost onwards. The qualities of final compost of replicates were acceptable and similar to the recommended criteria regulated by Department of Agriculture of Thailand (2548 B.E.). It is also recommended that two months is suitable composting period for this investigation and turning every 15 days should be adopted for an effective process.

Wastewater Treatment by SBR Zeolite-Chitosan

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

This research aims to determine the amount of zeolite-chitosan adsorbent and comparatively study efficiencies of SBR and SBR zeolite-chitosan systems for removals of ammonium (NH4-N) and chemical oxygen demand (COD). The ratio between aerated and unaerated period was 6:2 and the sludge retention time (SRT) was controlled at 10 days. Synthetic wastewater having COD values between 500 and 1300 mg/L was used. Results found that the maximum adsorption capacity (qm) of NH4-N was 13.15 mg/g for zeolite-chitosan adsorbent. The NH4-N removal efficiencies at different the average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L were 76, 73 and 71% respectively in the SBR zeolite-chitosan system and 65, 65 and 60% respectively in the SBR system. As well, efficiencies for COD removal of SBR-zeolite-chitosan system were 83, 94 and 94% at average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L, respectively. The COD removal efficiency of SBR system was 78, 91 and 91% at average initial COD concentration of 510, 1010 and 1280 mg/L, respectively. It was clear that the SBR zeolite-chitosan system yielded better and stable treatment efficiency than conventional SBR system.

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ชีวมวลของชุมชนป่าแดด

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศและการเผาไหม้ชีวมวลภายในชุมชนป่า แดด รวมทั้งหารูปแบบการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ชีวมวลที่เหมาะสมต่อบริบทชุมชน วิธีดำเนินการวิจัย ผสมผสานทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความต้องการจากระดับล่างสู่การ วางแผนหรือการกำหนดนโยบายระดับบน การรวบรวมข้อมูลอาศัยการตรวจเอกสาร การลงสำรวจพื้นที่ การใช้แบบสอบถามเชิง โครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปเชิงพรรณนา การศึกษาพบว่าการเผาป่าไมยราบยักษ์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่า (ร้อยละ 61.3) การเผาเศษวัสดุกิ่งไม้ใบไม้และการเผาขยะจากครัวเรือนในที่โล่ง (ร้อยละ 38.7) เป็นสาเหตุหลักของปัญหามลภาวะทางอากาศ มลพิษอากาศที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ร้อยละ 31.9-42.6) ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินของชุมชน (ร้อยละ 33.3) ในภาพรวมของการศึกษาได้เสนอแผนงานหลักจำนวน 6 โครงการเพื่อควบคุมการเผา ได้แก่ 1) โครงการขับเคลื่อน การบังคับใช้กฎหมาย 2) โครงการพัฒนามาตรการภาษีก้าวหน้า 3) โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก 4) โครงการแปรรูปและใช้ ประโยชน์จากชีวมวล 5) โครงการคัดแยกขยะชุมชน และ 6) โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง สำหรับตัวชี้วัดประสิทธิผลใน การควบคุมการเผาไหม้ชีวมวล ได้แก่ 1) ความถี่ในการเผาลดลง 2) ทัศนวิสัยการมองเห็น 3) การรับรู้ข้อมูลมลพิษจากการเผา และ 4) จำนวนข้อร้องเรียนลดลง ขณะเดียวกัน ชุมชนยังคงกำหนดให้เทศบาลตำบลป่าแดดและแกนนำชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว และกำหนดให้กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม) สภาเยาวชน รวมถึงประชาชนใน พื้นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

การจัดการมูลฝอยจากตลาดสดและเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

งานวิจัยนี้เป็นการจัดการมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปการหมุนเวียนธาตุอาหาร เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยจากตลาดสดและภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ และเคมี จากผลการศึกษาพบว่า ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีมีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 2.00 ตันต่อวัน มีความหนาแน่น 0.70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีองค์ประกอบเรียงตามลำดับคือ เศษผัก ร้อยละ 53.78 เศษผลไม้ร้อยละ 19.56 และเศษกระดาษร้อยละ 15.33 มีความชื้นร้อยละ 86. 78 ภายในตลาดสดมีการคัดแยกมูลฝอยและนำไปเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงปลาดุก เป็ด และแพะ ส่วนเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกิดจากกิจกรรมตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ และการปรับภูมิทัศน์ มีปริมาณเฉลี่ย 300.00 กิโลกรัมต่อวัน มีแนวทางการจัดการ 3 แนวทางคือ การหมักทำปุ๋ย เทกองกลางแจ้ง และเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเทกองให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ จึงต้องใช้เนื้อที่มาก ดังนั้น การนำเศษวัสดุอินทรีย์จากตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีและภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมาหมักร่วมกัน จึงเป็นแนวทางการจัดการมูลฝอยอินทรีย์และได้สารปรับปรุงคุณภาพดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งปริมาณธาตุอาหารหลัก พบว่า มีค่าเกินค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนร้อยละ 1.31 ฟอสฟอรัสร้อยละ 1.63 และโพแทสเซียมร้อยละ 0.56 ดังนั้นจึงสามารถนำมาเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินได้

การประยุกต์ใช้กระบวนการออสโมซิสผันกลับในอุตสาหกรรมปัจจุบัน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

กระบวนการออสโมซิสผันกลับในอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง บทความนี้จึงเป็นการ การแนะนำให้รู้จักถึงทฤษฎีของกระบวนการออสโมซิสผันกลับ ชนิดของเมมเบรนที่ใช้, หลักการทำงานเบื้องต้นและตัวอย่างใน กระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ศึกษานั้นได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้ รวมไปถึงทั้งการเลือกโมดูลที่นำมาใช้ใน กระบวนการออสโมซิสผันกลับ โดยแต่ละโมดูลนั้นมีลักษณะและระบบการทำงานภายในโมดูลแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ ผู้ใช้นั้นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วผู้เขียนยังได้ให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบพื้นฐานของ กระบวนการออสโมซิสผันกลับในอุตสาหกรรมอีกด้วย ตลอดจนถึงการชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ในกระบวนการของ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การไปประยุกต์ใช้กับการกระบวนการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม หรือกระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ ทะเล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ระบบออสโมซิสผันกลับเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก

การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ในปี พ.ศ. 2558 ภาครัฐได้ประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2558–2579) ซึ่งปรับปรุงมาจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนฉบับใหม่ให้ประสบผลสาเร็จจาเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลการดาเนินงานที่ผ่านมา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกฉบับเดิมต่อการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2552–2557 ตามตัวแบบประเมินบริบท–ปัจจัยนาเข้า–กระบวนการ–ผลผลิต (CIPP Model) โดยการเก็บข้อมูลทางสถิติ การสัมภาษณ์ และการสัมมนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมีความสอดคล้องกับบริบท ภาครัฐมีโครงสร้างการบริหารและกรอบการลงทุน รวมถึงมีวิธีดาเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนแผนได้ดี มีการติดตามและปรับปรุงแผนอยู่อย่างสม่าเสมอ สถิติได้รายงานว่าปริมาณการใช้พลังงานทดแทนสูงกว่าเป้าหมายรายปีและมีแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ 25% ในปี พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงต้องทาการส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนต่อไปทั้งด้านเทคโนโลยีและการสร้างจิตสานึกการใช้งานเพื่อให้ขับเคลื่อนแผนมีความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้าเสียในปัจจุบันถือได้ว่ามีความแพร่หลาย เนื่องจากสามารถได้ประโยชน์ถึงสองทาง คือ การบาบัดน้าเสีย และการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่จาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้าเสียที่นิยมในปัจจุบัน คือ 1) บ่อหมักโมดิฟายด์โคเวอร์ลากูน (Modified Covered Lagoon 2) บ่อหมักแบบซีเอสทีอาร์ (Completely Stirred Tank Reactor, CSTR) 3) ระบบตะกอนเร่งแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Activated Sludge, AAS) 4) ระบบแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ (Anaerobic Fixed Film) 5) ระบบ Fluidized Bed 6) ระบบ Anaerobic Hybrid Reactor 7) ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 8) ระบบอีจีเอสบี (Extended Granular Sludge Bed, EGSB) 9) ระบบไอซี (Internal Circulation, IC) เนื่องจากทุกระบบถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง ควบคุมระบบได้ง่าย มีตะกอนออกจากระบบน้อย อีกทั้งยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของน้าเสียได้เป็นอย่างดี แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบต่า ทาให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการผลิตก๊าซชีวภาพและบาบัดน้าเสียพร้อมกัน นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย ยังถือได้ว่าเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM; Clean Development Mechanism) เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน และนาไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตหรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดลงได้ต่อไป

การผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ามันปาล์ม โดยใช้เชื้อ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

โดยใช้น้ามันปาล์มเป็นแหล่งคาร์บอน ของ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287 ทาการทดลองโดยแปรผันความเข้มข้นของน้ามันปาล์มในอาหารเลี้ยงเชื้อเริ่มต้นที่ 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 และ 2.00 % โดยน้าหนักต่อปริมาตร (ค่าความเป็นกรดด่าง 6.90) ทาการทดลองแบบกะในตู้บ่มเขย่า ที่อุณหภูมิ 30๐C ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที จากผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของน้ามันปาล์มนั้น มีผลต่อการเจริญเติบโต และน้าหนักเซลล์แห้งของ P. aeruginosa TISTR 1287 โดยที่ความเข้มข้น 0.75% โดยน้าหนักต่อปริมาตร มีปริมาณน้าหนักเซลล์แห้งสูงสุด เท่ากับ 2.33 กรัม ต่อลิตร ในชั่วโมงการหมักที่ 44 นอกจากนี้ช่วงระยะเวลาของการหมักอาหารนั้นยังมีผลต่อการผลิตและการสะสม พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตของแบคทีเรีย โดยปริมาณและผลผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่สกัดได้ จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการหมักที่มากขึ้นและเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ระยะเวลาการหมัก 72 ชั่วโมง มีปริมาณ พอลิไฮดรอกซีอัลคา- โนเอต 0.65 กรัมต่อลิตร (38.01%) เมื่อนาเซลล์แบคทีเรียไปวิเคราะห์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ พบว่าเซลล์แบคทีเรียมีการเรืองแสงสีแดงของสีย้อม Nile red ได้ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็สามารถเห็นลักษณะของพอลิไฮดรอก-ซีอัลคาโนเอตที่แบคทีเรียสะสมไว้ในรูปของเแกรนูลสีขาวอย่างชัดเจน เมื่อนาไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จากผลการทดลอง จึงสรุปได้ว่า P. aeruginosa TISTR 1287 สามารถใช้น้ามันปาล์มเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตได้

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ