วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

บทความ

5G: เทคโนโลยีการสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทความวิชาการนี้เป็นบทความที่นำเสนอภาพรวมและสถานการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมยุคที่ 5 หรือที่เรียกว่า 5G ที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้เริ่มอธิบายตั้งแต่วิวัฒนาการของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากนั้นทำการอธิบายถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีสำคัญที่สนับสนุน 5G ข้อกำหนดที่สำคัญๆ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่โดดเด่นของของเทคโนโลยีดังกล่าว (เช่น อัตราการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่า 4G ถึง 20 เท่า และการประวิงเวลาที่ตํ่ามาก เป็นต้น) และกรณีการใช้งาน 5G หรือการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ นอกจากนี้ บทความนี้ยังนำเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ 5G ที่เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ดังนั้น บทความนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาหรือผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะมีการให้บริการภายในอนาคตอันใกล้นี้

Implement of Harmonic Current Impact on Power Factor Correction Device

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

This paper presents harmonic disturbance impact on power factor improvement in power system. The Contents of this paper contains harmonic signification, harmonic current sources in power system, harmonic definitions and effect of power factor improvement by connected capacitors into power system with harmonic disturbance. Power factor improvement in power system with harmonic disturbance is caused of parallel resonance generation in power system as a result of matching impedance of inductive reactance of a power transformer and capacitive reactance of a capacitor at harmonic frequency. Parallel resonance phenomenon incurs harmonic voltage and current amplification. Harmonic voltage and current will dominate on capacitors in the power factor correction device and link to failure and damage on capacitors in the power factor correction equipment. Any problems of parallel resonance impact can be avoided and corrected by connecting series reactors to capacitors in the power factor correction device. Series reactors will move a point of parallel resonance from significant harmonic order to non-significant harmonic order and partial reducing harmonic current in power system. However, if power system contains a lot of harmonic current quantity the filter of harmonic current shall be installed in power system for reduce harmonic current in power system.

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทความนี้นำเสนอวงจรบวกแรงดันทางเวกเตอร์โดยใช้ซีมอส ซึ่งจะอาศัยกฎกำลังสองของ มอสทรานซิสเตอร์ โครงสร้างของวงจรจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ วงจรกำลังสองและวงจรถอดรากที่สอง ซึ่งวงจรกำลังสองจะอาศัยคุณสมบัติของมอสทรานซิสเตอร์ที่มีการทำงานในช่วงอิ่มตัว และวงจรถอดรากที่สองจะ อาศัยคุณสมบัติการทำงานของมอสทรานซิสเตอร์ในช่วงไม่อิ่มตัวเป็นพื้นฐานในการออกแบบ วงจรถูกออกแบบให้ มีการทำงานในโหมดแรงดันซึ่งจะใช้แหล่งจ่ายแรงดันเพียง ±1.5 โวลต์ ผลการเลียนแบบการทำงานจะถูกแสดงโดย ใช้โปรแกรม PSpice และใช้ CMOS เทคโนโลยี 0.5 ไมครอน LEVEL 3 ของ MOSIS

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทความฉบับนี้นำเสนอหลักการของซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพื่อใช้แก้ปัญหาการจำแนกกลุ่มข้อมูลและการจดจำรูปแบบ จากนั้นจะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานซัพพอร์ต เวคเตอร์แมชชีนในการแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลผ่านการพัฒนาโปรแกรมจดจำลายมือเขียนพยัญชนะภาษาไทย โดยเริ่มจากการจัดเตรียมข้อมูล การฝึกสอน การสร้างแบบจำลอง และการทดสอบแบบจำลองเพื่อหาประสิทธิภาพ ในการจำแนกกลุ่มข้อมูล ซึ่งจากการทดลองกับกลุ่มข้อมูลพยัญชนะที่เขียนโดยบุคคลต่าง ๆ พบว่า ซัพพอร์ต เวคเตอร์แมชชีนสามารถจำแนกกลุ่มข้อมูลพยัญชนะในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องโดยมีอัตราเฉลี่ยสูงกว่า 86 %

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาณของโทรทัศน์ดิจิตอลความละเอียดมาตรฐาน(SDTV: Standard Definition Television) มีอัตราของ ข้อมูล 270 Mbps ซึ่งอัตราของข้อมูลที่ได้นั้นมีมาก ซึ่งไม่สามารถนำไปออกอากาศ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการบีบ อัดสัญญาณของโทรทัศน์ดิจิตอลก่อนที่จะทำการส่งออกอากาศ ซึ่งอัตราข้อมูลขนาด 270 Mbit/s จะถูกบีบอัดให้ เหลือเพียง 2-6 Mbit/s โดยการบีบอัดข้อมูลนั้น มีการกระทำอยู่สองลักษณะคือ การตัดส่วนที่เกินออก หรือ การตัด ส่วนที่ไม่จำเป็นออก โดยในกระบวนการบีบอัดนั้นจะใช้เทคนิค เช่น การลดระดับการควอนไทซ์จาก 10 บิต เหลือ 8 บิต, การตัดขอบของภาพในแนวตั้ง และแนวนอนออก, การลดระดับความละเอียดของสีลงให้เหลือ 4:2:0, การใช้ เทคนิค DPCM กับภาพเคลื่อนไหว, การใช้เทคนิค Discrete Cosine Transform, การใช้เทคนิคการสแกนแบบ ซิก – แซก, และการเข้ารหัสฮัฟฟ์แมน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการของการตัดส่วนที่เกินออกไม่ทำให้ข้อมูลสูญเสีย คุณภาพไป แต่ในกระบวนการของการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกทำให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของภาพไปบ้างบางส่วน

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ