วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

บทความ

การเปรียบเทียบการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สำหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อหาชุดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับปัญหาที่สนใจในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาเดียวกันต้องสอบพร้อมกัน 2) ผู้เรียนจะต้องสอบ 1 วิชาในช่วงเวลาเดียวกัน 3) ห้องสอบต้องมีขนาดเพียงพอกับผู้เรียน 4) ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจัดตารางคุมสอบให้อยู่นอกคาบเวลาปกติ 5) ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจัดตารางสอบให้ผู้เรียน สอบมากเกินไปในแต่ละวัน การคัดเลือกที่นำมาเปรียบเทียบประกอบไปด้วยการคัดเลือก 3 รูปแบบ คือ การคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ต (Roulette Wheel Selection) การคัดเลือกแบบจัดอันดับ (Ranking Selection) และการคัดเลือกแบบจัดการแข่งขัน (Tournament Selection) การกลายพันธุ์ที่นำมาเปรียบเทียบประกอบไปด้วยการกลายพันธุ์ 3 รูปแบบ คือ การกลายพันธุ์แบบสลับที่ (Swap Mutation) การกลายพันธุ์แบบแทรก (Insertion Mutation) และการกลายพันธุ์แบบผกผัน (Inversion Mutation) รวมไปถึงการหาค่าความเหมาะสมของความน่าจะเป็นในการกลายพันธุ์ จำนวนประชากร และจำนวนรุ่นที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ชุดพารามิเตอร์ที่ให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสูงสุดคือ การคัดเลือกแบบจัดการแข่งขัน การกลายพันธุ์แบบสลับที่ ความน่าจะเป็นในการกลายพันธุ์เท่ากับ 75 % โดยมีจำนวนประชากรเท่ากับ 20 ซึ่งให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 6,168 จาก 7,350 และจำนวนรุ่นที่ให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 365 รุ่น

การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันของนํ้ามันปาล์ม โดยใช้เชื้อ Pseudomonas fluorescens TISTR 358

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแหล่งคาร์บอนที่เป็นกรดไขมันจากปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชั่นของนํ้ามันปาล์ม โดยใช้ Pseudomonas fluorescens TISTR 358 ด้วยกระบวนการหมักแบบกะในตู้บ่มเขย่า ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที สภาวะอุณหภูมิ 30๐C ทำการทดลองโดยแปรผันความเข้มข้นของกรดไขมันในอาหารเลี้ยงเชื้อเริ่มต้น ได้แก่ 0.50, 0.75, 1.00 และ 1.50% โดยมวลต่อปริมาตร ค่าความเป็นกรดด่างที่ 7.0 จาก ผลการทดลอง พบว่า ความเข้มข้นของกรดไขมันนั้น มีผลต่อการเจริญเติบโต ค่าความเป็นกรดด่าง การผลิตและ การสะสมพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตของ P. fluorescens TISTR 358 โดยนํ้าหนักเซลล์จุลินทรีย์แห้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และสูงสุดในชั่วโมงการหมักที่ 48 เท่ากับ 1.63, 1.60, 1.08 และ 1.05 กรัมต่อลิตร ที่ความเข้มข้น 0.50, 0.75, 1.00 และ 1.50% โดยมวลต่อปริมาตร ตามลำดับ ปริมาณพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต สูงสุดที่เชื้อผลิตและสะสมไว้ตลอดระยะเวลาการหมัก 72 ชั่วโมง เท่ากับ 0.17 กรัมต่อลิตร (12.61%) ที่ความเข้มข้นกรดไขมัน 0.50% โดยมวลต่อปริมาตร เซลล์จุลินทรีย์มีการเรืองแสงสีแดงของสีย้อม Nile red เมื่อนำไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ และเห็นลักษณะแกรนูลพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่สะสมอยู่ภายในตัวเซลล์จุลินทรีย์ เมื่อนำไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เชื้อ P. fluorescens TISTR 358 สามารถใช้ กรดไขมันจากนํ้ามันปาล์ม เป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตไว้ภายในเซลล์ได้

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์

สารยับยั้งการกัดกร่อนเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อใช้ลดอัตราการกัดกร่อนของวัสดุโดยเฉพาะในโลหะ และโลหะผสม เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน มีสารยับยั้งหลายประเภท (สารยับยั้งอนินทรีย์แบบผสม และ สารยับยั้งอินทรีย์) รวมถึงราคาและประสิทธิภาพของสารยับยั้งการกัดกร่อน กระบวนการต่างๆในหลากหลาย อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้า มัน ระบบการส่งและระบบการกระจายน้า คอนกรีต หม้อต้มน้า และยานยนต์ เป็ น ต้น ได้นา สารยับยั้งไปใช้ในระบบเพื่อป้ องกันปัญหาการกัดกร่อน

Nuclear Magnetic Resonance technique for quality control of cold-pressed rice bran oil

วิทยาศาสตร์

A Nuclear Magnetic Resonance (NMR) method is developed and applied for fingerprint characterization of rice bran oil from Thai domestic production and quantitative determination of fatty acid compositions. Freshness evaluation was investigated by analysis of diacylglycerol or monoacylglycerol level in cold-pressed rice bran oil. The investigation using  -carbon intensity of triacylglycerol as reference peak and internal standard demonstrated that the method presented variance (Analysis of variance, p 0.05) with high Level of Confidence (95%). This method allows rapid identification of rice bran oil in the market, claimed as cold-pressed rice bran oil from domestic production in Thailand. Applying NMR technique, Thai export industry of rice bran oils can meet satisfied specification by international importers without many wet, dirty and error prone chemical methods in Quality Control laboratory. Qualitative analysis of diacylglycerol or monoacylglycerol showed no signal in freshly samples, but revealed with slightly stronger peaks after one year storage, represent by proportion of 1,2-diacylglycerol and 1- monoacylglycerol in triacylglycerol which changed over time. Results obtained in this study will serve as quality control and useful reference for supplement development and pharmaceutical industry.

Conversion of konjac powder into glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose by hydrolysis facilitated by microwave heating and HCl catalyst

วิทยาศาสตร์

The reaction conditions to hydrolyze konjac powder (KP) were investigated by using a combination of microwave radiation heating and HCl as a catalyst to explore the possibility of glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose extractions from the polysaccharides of KP. Selective reaction conditions to produce glucomannan-oligosaccharides, mannose, and glucose were determined. The highest yield for glucomannanoligosaccharides production, at 19.2%, was achieved under the reaction conditions of 110°C, 15 min, 2 M HCl, and 10:1 (mL/g) ratio of reaction volume to KP mass. The highest yield for both mannose and glucose production, at 35.8% and 30.2%, respectively, was achieved under the reaction conditions of 110°C, 15 min, 1.2 M HCl, and 10:1 (mL/g) ratio of reaction volume to KP mass. Only a small amount of 5-HMF at 0.3% was formed and a low level of UV absorbance (284 nm) of hydrolyzed products (HP) at 1.7 was found under these conditions. The combination of microwave radiation (MCR) heating and HCl effectively hydrolyzed konjac powder selectively into glucomannanoligosaccharides and/or monosaccharides in a relatively short reaction time.

การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม

วิทยาศาสตร์

This research was aimed to study the dried baby squids (or called Katoy squids in Thai) and to compare the squids dried outdoors with those dried in the oven heated from a flat plate solar collector. The experiment kit was developed including clear plastic chamber of 0.125 cubic meters as well as flat-plate solar collector. The chamber and the flat-plate solar collector are connected by a duct. The flat plate solar collector is composed of the sheet which absorbs the heat from the copper plate with a thickness of 2 mm. This plate was painted black with the approximate area of 0.5 square meters. The one-kilogram squids were experimented during 8.00 - 17.00 hrs. On average, the radiation intensity was over 661 watts per square meters. The squids, at first, indicated 400 percent moisture content. The results reveal that comparing the squids dried by the sunlight with those dried in the specific oven, the moisture content declined to 170 and 70 percent respectively. The rates of moisture reduction were 23.4 and 35.1 percent per hour respectively. When the squids were further dried in the oven with the heat from gas until they showed the moisture as required, the drying time was lessen. Consequently, the gas consumption was reduced by an average of 22.5 percent. The study of the drying efficiency of the squids on hourly basis, it was found that the drying efficiency decreases as the radiation intensity increases. This indicates that the drying rate is invariant. Also, the research pointed out the drying efficiency of 31.0 percent.

The Study of Parameters Effect of Solidification Tubular Ice

วิทยาศาสตร์

This study was aimed to investigate experimental study of the parameters affecting the amount of tube ice compared with theoretical result. Significant studied parameters were inlet water temperature, average ambient air temperature, average ambient refrigerative machinery room temperature and average temperature of surface freezing. The result showed thickness tendency was increasingly according to time. At the beginning of the process thickness increased quite fast and decelerated at the end of the production process, however thickness value acquired from parameters were not identical as average ambient air temperature, average ambient refrigerative machinery room temperature and average temperature of surface freezing slightly affected thickness comparing to the results of the study shown by the ratios between parameter. Inlet water temperature affected to thickness of tube ice as the ratio of inlet water temperature to thickness was 0.41 degrees celsius per milimeter. The ratio of average temperature of surface freezing to thickness was 0.2 degrees celsius per milimeter. The ratio of average ambient refrigerative machinery room temperature to thickness was 0.16 degrees celsius per milimeter, and the ratio of average ambient air temperature to thickness was 0.15 degrees celsius per milimeter. Thus, inlet water temperature affected to thickness of tube ice according to theoretically results with 8 percent error value between ice thickness and production time.

A Water-Balance-Based Dual-Axis Sun Tracking System

วิทยาศาสตร์

This paper presents a new technique for solar tracking system with very low power consumption. In order to track the sunlight, the solar panels connecting to the floated-balls are moved by water level balance adjusting. The proposed system is controlled by micro-controller. The signals from light-dependent resistor (LDR) sensor and reference voltage are compared and used to control the 12 V DC windshield washer pump for adjusting the water level which corresponds to the sunlight perpendicular. As a result, the accuracy of solar tracking depending on water level varying is achieved. The proposed system has ability to control with 2 axes; north-south and east-west. A comparison result between the proposed system and conventional method with one solar panel shows that the improvement of the sun power harvest of 7.91 W or higher than 37.63 % is given by the proposed system. It is also found that by using one solar panel for five days operating with twelve hours per day, the proposed solar tracking system has ability to harvest the energy of 347.16 Wh/day with power consumption of 0.66 Wh/day. When three solar panels are employed, the energy harvest of 1212.84 Wh/day with power consumption of 1.76 Wh/day is obtained. Additionally, the power consumptions between the proposed system and the DC motor controller of solar tracking systems using for one solar panel are compared. The results show that the DC motor controller shows power consumption of 10.8 Wh/day or 1.147 % whereas the energy of 0.66 Wh/day or 0.19 % is consumed by the proposed system. It is reveal that the lower power consumption of 0.958 % is given by the proposed system. Therefore, the proposed system has ability to reduce the power consumption of the solar tracking system.

ปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจาก กระบวนการเผาไหม้

วิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจากกระบวนการเผาไหม้เป็นวิธีการทีน่าสนใจ เนืองจากมีค่าใช้จ่ายต่ำ และง่ายต่อการดําเนินการผลิตในระดับอุตสาหกรรม บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลสําคัญ เกี่ยวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน เช่น เวลา อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา และแหล่งกําเนิดคาร์บอน เป็นต้น อีกทั้งอธิบายถึงกลไกการเกิดท่อนาโนคาร์บอนทีใช้ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่ได้รวบรวมมานี้เป็นสิ่งสําคัญต่อ การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เฟอร์โรฟลูอิด เพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์เฟอร์โรฟลูอิดโดยวิธีการตกตะกอนร่วมระหว่างไอออน (III) คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต และไอออน (II) คลอไรด์ เตตระไฮเดรต อัตราส่วน 2:1 ในสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และใช้เตตระเมทิล แอมโมเนียม-ไฮดรอกไซด์เป็นสารลดแรงตึงผิว พบว่าความหนืดของเฟอร์โรฟลูอิดที่สังเคราะห์ได้มีค่าเท่ากับ 6.5 cP โครงสร้างทางเคมีของอนุภาค Fe3O4 ในเฟอร์โรฟลูอิดถูกตรวจสอบโดยเทคนิคเอกซ์เรย์ ดิฟแฟรกชัน และฟูริเออร์ ทรานสฟอร์ม อินฟราเรด สเปกโทรสโคปี ลักษณะพื้นผิว การกระจายตัว และขนาดของอนุภาคของ Fe3O4 ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากนั้นนาเฟอร์โรฟลูอิดที่สังเคราะห์ได้มาใช้เป็นสารตัวเติมนาไฟฟ้า ในการเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เฟอร์โรฟลูอิด คอมโพสิต โดยใช้ปริมาณเฟอร์โรฟลูอิด 0, 5, 10, 15 และ 20% w/w และใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง (0.5% w/w เทียบกับน้าหนักของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์) ศึกษาสมบัติของคอมโพสิตที่เตรียมขึ้น ได้แก่ สมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบแรงดึง สัณฐานวิทยา ความต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว และการบวมตัวในน้า เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่า คอมโพสิตที่สังเคราะห์ได้มีสมบัติเชิงกล สัณฐานวิทยา สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว และการบวมตัวในน้า เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของ Fe3O4 และคอมโพสิตที่เตรียมโดยใช้ปริมาณเฟอร์โรฟลูอิด 10% w/w เหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต

การวิเคราะห์ปริมาณของแคทเทชินในน้ามันเมล็ดชา จากต้นคาเมลเลียโอเลเฟรา เอเบล

วิทยาศาสตร์

การใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) เป็นเทคนิคที่ง่าย เชื่อถือได้ และทาซ้าได้ ซึ่งในการวิจัยนี้ ได้นามาพัฒนาเพื่อศึกษาการตรวจสอบความถูกต้องของการหาปริมาณแคทเทชินในสารสกัดน้ามันเมล็ดชาจากต้นคาเมลเลียโอเลเฟรา เอเบล การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใช้คอลัมน์ชนิด ACE (C18 ขนาด 150 × 4.6 มม.) ด้วยเมทานอลในน้าที่มีกรดอะซิติก 2 % มีสัดส่วนโดยปริมาตร 11 ต่อ 89 เป็นตัวทาละลายเคลื่อนที่ ใช้อัตราการไหลที่ 1 มิลลิลิตรต่อนาที ในระบบ แบบเดี่ยว (isocratic system ) และวัดความยาวคลื่นที่ 280 nm แล้วพบว่าความถูกต้องของการใช้แคทเทชินเป็นสารมาตรฐานแสดงด้วย ความเป็นเส้นตรงของวิธีการนี้ (R2 = 0.999) ความแม่นยาของวิธีการ (RSD <4%) สาหรับความเข้มข้นช่วง 20-100 ppm โดยมีกรดกัลลิกเป็นสารมาตรฐานเทียบภายใน การวิเคราะห์ขีดจากัดต่าสุดของการทดสอบเชิงคุณภาพ คือ 1.061 ppm และความเข้มข้นต่าสุดที่วิธีวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้คือ 3.54 ppm วิธีการนี้สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์หาแคทเทชินที่สกัดจากน้ามันเมล็ดชาที่ขายทั่วไปด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิดอย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยนี้พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ยของน้ามันเมล็ดชาตัวอย่างที่ขายตามท้องตลาดที่สกัดแล้วอยู่ที่ 4.27  0.0908 ppm (n=3) ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้ในการควบคุมคุณภาพและเป็นประโยชน์อ้างอิงสาหรับการใช้พัฒนาเป็นอาหารเสริมและอุตสาหกรรมการทางยาต่อไป

การออกแบบการทดลองในกระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอินฟราเรด

วิทยาศาสตร์

กระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอบอินฟาเรดเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตพรมทอมือและทอเครื่องที่สำคัญ การศึกษาครั้งนี้พบว่า เวลาในการอบพรมขึ้นกับประสบการณ์การทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง พารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรด และระยะจากหลอด อินฟาเรดถึงหลังพรม ซึ่งมีช่วงพิสัย 1.58 - 2.08 วินาทีต่อเซนติเมตร และ 8 - 11 เซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ตัว แปรปรวนร่วมที่ไม่สามารถควบคุมได้สองปัจจัยคือ ความชื้นสัมพัทธ์ และความยาวของพรม ดังนั้น ในการออกแบบการ ทดลองครั้งนี้จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่อง อินฟราเรด ระยะจากหลอดอินฟราเรดกับหลังพรม และระยะทางในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรดมีอิทธิพลต่อเวลาการ แห้งของพรม (p<0.05) ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่มีอิทธิพลต่อเวลาการแห้งของพรม (p>0.05) การตั้งค่าเครื่องอบ อินฟาเรดที่ดีที่สุดคือ การตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องอินฟราเรดที่ระดับ 1.58 วินาทีต่อเซนติเมตร และ ระยะห่างระหว่างหลอดอินฟราเรดกับหลังพรมที่ระดับ 8 เซนติเมตร ด้วยความยาวของพรมขนาด 6 เมตร พนักงานใช้เวลา ในการอบ 180 นาที หากคำนวณจากฟังก์ชันใช้เวลาในการอบเพียง 74.4258 นาที

การออกแบบและสร้างระบบพาสเจอร์ไรส์ในเครื่องต้นแบบผลิตโยเกิร์ตชนิดกวน แบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการออกแบบ สร้างและวิเคราะห์ระบบพาสเจอร์ไรส์สำหรับเครื่องต้นแบบผลิต โยเกิร์ตชนิดกวนแบบครบวงจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีส่วนประกอบสำคัญคือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดเปลือกและท่อ ใช้หัวพ่นไฟแบบอัดอากาศ ให้ความร้อนแก่น้ำนมดิบที่อุณหภูมิ72-82 o C ควบคุมระยะเวลาการฆ่าเชื้อ ด้วยขดท่อหน่วงเวลา มีระยะเวลาฆ่าเชื้อนาน 67 s และอัตราการไหลของน้ำนม 884 ml/min จากนั้นทำการลดอุณหภูมิ น้ำนมด้วยขดท่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่อยู่ภายในถังน้ำเย็นให้มีอุณหภูมิที่42-45 o C ก่อนเข้าสู่ถังหมักบ่ม ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าเครื่องต้นแบบสามารถรักษาระดับอุณหภูมิพาสเจอร์ไรส์ไว้ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ น้ำนมมีกลิ่นรสปกติ และไม่พบเอนไซม์ฟอสฟาเทส

เตาไฟฟ้าสำหรับงานหัตถกรรม

วิทยาศาสตร์

การศึกษาวิจัยเรื่องเตาไฟฟ้าในงานหัตถกรรมและเซรามิก มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนาเตาไฟฟ้าในงาน หัตถกรรมและงานเซรามิกให้มีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการทำอุตสาหกรรม ในงานหัตถกรรมและงานเซรามิก มีความจำเป็นต้องใช้เตาไฟฟ้าในการเผาผลิตภัณฑ์ ทำให้ลวดลายเกิดความสวยงามติดแน่น อย่างถาวรบนผลิตภัณฑ์นั้น ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเตาไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์ในงานหัตถกรรมและ งานเซรามิก โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดความร้อน การกำหนดขนาดความจุภายใน จำนวน อิฐมวลเบา คำนวณความยาวของขดลวดความร้อน ฉนวนป้องกันความร้อนและโครงสร้างภายนอกที่เป็นเหล็ก รวมไปถึงการ ประมาณราคา คณะผู้วิจัยได้ออกแบบเตาไฟฟ้าด้วยการนำอิฐมวลเบามาวางบนพื้นคอนกรีต เพื่อกำหนดขนาดทั้งภายในและภายนอก ให้ตรงตามรูปแบบ ซึ่งจะใช้อุณหภูมิไม่เกิน 800 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 8 ชั่วโมงแรก จากนั้นจึงทำการเผาเตาจนถึงอุณหภูมิ 1280 องศาเซลเซียส ในวันรุ่งขึ้นในระยะเวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที ผลการทดลองพบว่าเตาไฟฟ้ามีอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในการนี้คณะผู้วิจัยได้เพิ่มจำนวนขดลวดความร้อนที่พื้นเตาตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ล่างสุดได้รับความร้อนและสุกระอุดี และเกรงว่าความร้อนข้างเตาจะแผ่ความร้อนมายังศูนย์กลางเตาได้น้อย เตาไฟฟ้าที่ ออกแบบและได้พัฒนาจึงเป็นเตาที่ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอเพราะมีตัวควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถตั้งเวลาในการเผา ด้วย ระบบอัตโนมัติ เมื่อยุติการเผาระบบอัตโนมัติจะตัดวงจรไฟฟ้าเอง โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ไม่เกิดมลภาวะทางอากาศ ลดการตัดไม้ทำลายป่าและลดการสูญเสียเงินตราในการสั่งซื้อจาก ต่างประเทศอีกด้วย

เครื่องผสมของเหลวแบบสัดส่วนกึ่งอัตโนมัติ

วิทยาศาสตร์

เครื่องดื่มในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายชนิด ทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้ความสดชื่น ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อปรุงรส ให้กับอาหาร รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ฉะนั้นในการปรุงรสแต่ละครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องพยายามทำให้สินค้าของตนมีมาตรฐาน เดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ชื่อว่า “เครื่องผสมของเหลวแบบสัดส่วนกึ่งอัตโนมัติ” เครื่องผสมของเหลวแบบสัดส่วนอัตโนมัตินี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ส่วนรับข้อมูล ประกอบด้วยตัวอ่านรหัสแถบ ใช้อ่านแถบรหัสที่ติดอยู่ที่ข้างแก้ว เสตนเกจ ทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักของของเหลว และแป้นกดทำหน้าที่รับค่าอัตราส่วนผสมของ ของเหลว ส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ ส่วนควบคุม โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) เป็นตัวควบคุม ส่วน โซลินอยด์วาล์วเป็นตัวเปิดปิดของเหลวแต่ละชนิด ผลของการวิจัย ผสมของเหลวแบบสัดส่วนกึ่งอัตโนมัติสามารถผสมของเหลว 3 ชนิด โดยวิธีการชั่งน้ำหนัก ทำการชั่ง น้ำหนักได้สูงสุด 300 กรัม โดยมีความละเอียดในการผสม 1 กรัม มีค่าผิดพลาดในการผสมสูงสุด 3.33 % ส่วนการอ่านแถบรหัส สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

เครื่องกระตุ้นซากสัตว์ด้วยไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์

อสัตว์ให้มีความนุ่มของเนื้อได้เร็วกว่าการบ่มซากทั่วไป เครื่องต้นแบบที่สร้างใช้วงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ที่มีไอจีบีทีเป็น อุปกรณ์สวิตช์ มีแรงดันเอาต์พุตเป็นรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับบวกลบแบบสี่เหลี่ยม ความถี่ 12 เฮิรตซ์ ±300 โวลต์ 5 แอมแปร์ โดยทำการทดลองกับโคขุน 15 ตัว อายุเฉลี่ยประมาณ 1.9 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 485 กิโลกรัม และน้ำหนักซากเฉลี่ย 332.73 กิโลกรัม ทำการแบ่งซากเป็น 2 ซีก ซีกหนึ่งไม่กระตุ้น อีกซีกการกระตุ้นซากด้วยแรงดันไฟฟ้าขนาด 300 โวลต์ ทำการกระตุ้น 3 นาที ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังสัตว์ตาย และทำการบ่มในห้องเย็นอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการวัดค่า pH และอุณหภูมิ ซากที่เวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 24 ชั่วโมงหลังสัตว์ตาย ผลปรากฏว่า การกระตุ้นซากมีผลต่อการลดลงของค่า pH อย่าง รวดเร็ว โดยจะต่ำกว่าซากที่ไม่ถูกกระตุ้น ส่วนอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าก็ตาม

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ